انتشار عوارضات سال 98


عواررضات سال 98 شهرداری ناغان بشرح ذیل جهت عموم شهروندان منتشر می گردد

 

بخش اول

تعاریف : مفاهیم کلی

1- سند : عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. ( ماده 1284 قانون مدنی)

2- سند رسمی: اسنادی که در اداره‌ ثبت و اسناد و املاک و یا دفاتر سناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. ( ماده 1287 قانون مدنی)

3- مالکیت رسمی: مالکی که به موجب سند مالکیت به استناد ماده 22 قانون ثبت مالک شناخته می‌شود و لو اینکه در واقع مالک نباشد. (ماده 22 قانون ثبت)

4- مشاع : هرگاه عده ای به صورت مساوی یا غیر مساوی مشترکاً ملکی را خریداری و با هم شراکت داشته باشند به نحوی که مقدار سهم هر کدام از کل ملک مشخص باشد ولی حد و حدود قسمت مالکیت مشخص نباشد این نوع مالکیت را مشاع گویند.

5- تفکیک : از نظر لغوی، یعنی از هم بگشادن، جدا کردن دو چیز از یکدیگر و تفکیک در اصطلاح ثبتی، یعنی تقسیم یک ملک به قطعات مختلف مثل تفکیک یک ساختمان به چند آپارتمان و یا تفکیک یک زمین به چند قطعه مجزا

6- تجمیع: ادغام دو قطعه یا بیشتر با یکدیگر و ابطال سند اولیه و دریافت یک سند را با نظر مالکین آنها عمل تجمیع رسمی گویند.

7-قطعه زمین : قطعه زمین عبارت است از زمینی با حدود مشخص که دارای سند مالکیت است و حداقل به یک معبر راه داشته باشد.

8- اراضی دایر شهری : به زمین‌هایی گفته می‌شود که آنها را آباد  و احیا کرده باشند و در حال حاضر در حیطه بهره برداری مالک قرار دارد و در مقابل بایر، موات و متروکه

9- ساختمان : هر نوع بنایی که جهت سکونت و استفاده‌های خدماتی و غیره بکار رود و دارای دیوار و سقف و یا اسکلت باشد ساختمان نامیده می‌شود.

10-  زیر بنای ساختمان : عبارت است از مجموعه سطوح ساخته شده ساختمان چه در طبقه همکف و چه در طبقات در یک قطعه زمین.

11- شناسنامه ساختمان : مجوزی است مکتوب که از طرف شهرداری و سایر مراجع ذیصلاح صادر می‌گردد و به موجب آن مالک حق احداث ساختمان، تجدید بنا، تعمیر و تغییر اساسی در ساختمان در پلاک تعیین شده با رعایت ابعاد مندرج در شناسنامه و در مدت تعیین شده با رعایت سایر ضوابط مربوطه را کسب می‌کند بر طبق مصوبه جلسه مورخ 13/08/1371 شورای عالی اداری، پروانه گواهی عدم خلافی و گواهی پایان ساختمان را شامل می‌گردد.

12- محدوده شهر : عبارت است از کالبدی شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهر سازی در آن لازم الاجرا می‌باشد. ( ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حرم شهر، روستا و شهرک مصوب 14/10/1384)

13-حریم شهر : عبارت است از قسمتی اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در ان ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننماید ( ماده قانون تعاریف محدوده  شهر تا محدوده روستا و شهرک مصوب 14/10/1384)

14- عمران : منظور از عمران احداث ساختمان و ایجاد باغ میوه یا باغ چای و قلمستان و انجام عملیات زراعی است. (تبصره 2 ماده از قانون مربوط به اراضی ساحلی مصوب 25/05/1346)

15- اراضی شهری : زمین هایی که در محدوده (قانونی) و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته است (ماده 2 قانون زمین شهری مصوب 22/06/1366) که محدوده و حریم طبق قانون (تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک مصوب 14/10/1384؟) مورد عمل قرار می‌گیرد.

16- طرح هادی شهر : طرح هادی عبارت است از طرحی که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین‌های شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات  فوری شهر و ارائه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند تهیه می‌شود (قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی تعیین وظایف آن مصوب 16/04/1353)

 1. طرح جامع شهر : طرح جامع شهر عبارت است از طرح بلند مدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی صنعتی ، بازرگانی، اداری، کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز خط (ترمینال)و فرودگاهها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات  و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین می‌شود. و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بناهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود . (قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسكن و شهرسازی تعیین وظایف ان مصوب 16/04/1353)

18-  طرح تفصیلی : طرح عبارت است ازطرحي که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامعه شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم

 

جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری  و مو قعیت کلیه عوامل مختلف شهری در ان تعیین می‌شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد. (قانون تغییر نام وزارت ابادانی و مسکن به وزارت مکسن و شهرسازبی تعیین وظایف ان مصوب 16/04/1353)

19- پایان کار ساختمان : گواهی شهرداری مبنی بر اتمام ساختمان با رعایت اصول فنی، بهداشتی، ایمنی و شهرسازی و سایر نظامات ضروری در ساختمان زیر نظر مهندس دارای پروانه فعالیت ازسازمان نظام مهندسي

20- عدم خلافی : گواهی شهرداری برای ساختمان هایی که در حد سقت کاری مطابق مندرجات پروانه و رعایت ضوابط احداث شده باشد.

 1. ورود به محدوده : به استناد تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها ( مصوب 29/08/1367) کلیه مالکین مکلفند هنگام درخواست ورود ملک خود به محدوده شهر پس از موافقت مراجع ذیربط 20% از ملک را رایگان به شهرداری تحویل نمایند.

21-کسری حد نصاب : برابر طرح های جامع ، هادی  و تفصیلی در هر شهر برای هر کاربری ( حدود 30 کاربری) حداقل نصاب تفکیک تعریف گردیده است . و هیچ مالکی حق ندارد در زمینهای کمتر از حد نصاب تفکیک احداث بنا  نماید.

23-حداقل سطح تفکیک کاربری: آن اندازه از سطح زمین است که تفکیک آن به قطعات کوچکتر مجاز نمی‌باشد.

 

24-  بنای بدون مجوز : با استناد ماده 100 قانون شهرداری‌ها مالکین مکلفند در محدوده و حریم شهر قبل از هرگونه احداث بنا، تفکیک یا عمران از شهرداری پروانه اخذ نمایند. ( ماده 100 قانون شهرداریها) فلذا هر بنایی که بدون اخذ پروانه شهرداری احداث شود بنای بدون مجوز تلقی می گردد که اضافه بنا می تواند به صورت اضافه طبقه در ارتفاع یا اضافه در سطح افقی یا هر دو تواما باشد.

25-  بنای مازاد بر مجوز : مالکین مکلفند بنای خود را برابر نقشه و مفاد مندرج در شناسنامه ساختمانی احداث نمایند ( مفاد دفترچه شناسنامه ساختمانی) فلذا آن مقدار از از بنا که علاوه بر مندرجات پروانه ساختمانی احداث گردیده باشد بنایئ مازاد بر مجوز تلقی می‌گردد.

 

26- بر اصلاحی : مالکین مکلفند به استناد تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری موقع ساخت و ساز بر اصلاحی  را رعایت نمایندبر اصلاحی یعنی اینکه مالک در آن قسمت که در مسیر تعریض قرار می‌گیرد حق ساخت و ساز ندارد و بایستی شهرداری ان قسمت را طبق قانون، تملک نماید.

27- کاربری : کاربری در ارتباط با طرح جامع، تفصیلی و یا هادی دارای مفهوم و کاربرد می‌باشد به طور کلی تعیین نحوه ی استفاده از زمین را کاربری می‌نامند.

28-  کاربری غیر مرتبط : مالکین مکلفند برابر ضوابط شهرسازی در کاربری تعیین شده ساخت و ساز انجام و براساس کاربری تعیین شده از ملک استفاده نمایند. هرگونه ساخت و ساز و استفاده در غیر از کاربری تعیین شده در ضوابط طرح و دفترچه شناسنامه ساختمانی تعریف کاربری غیر مرتبط را مشمول می‌گردد. ( مفاد دفترچه ساختمانی

29- طبقه اضافی : مالکین مکلفند بنای خود را برابر با مندرجات پروانه احداث و همان گونه نیز بهره  برداری نمایند. (مفاد دفترچه شناسنامه ساختمانی) در صورتیکه هنگام احداث و یا بعد از اخذ پایانکار نسبت به اضافه نمودن طبقه اضافه نمایند مشمول طبقه اضافی می‌گردد.

30- واحد اضافی : مالکین مکلفند بنای خود را برابر مندرجات پروانه احداث و همان گونه نیز بهره برداری نمایند (مفاد دفترچه شناسنامه ساختمانی) در صورتیکه هنگام احداث و یا بعد از اخذ پایانکار نسبت به تفکیک آن اقدام و یک واحد اضافی ایجاد نمایند مشمول واحد اضافی می‌گردد.

31- کمیسیون ماده 100 : ( قسمتی از ماده 100 قانون شهرداری ها) مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید شهرداری می توانداز عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. اعضاء کمیسیون ماده 100 عبارتند از : 1- نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر 2- یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری 3- یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورای شهر

32- کمیسیون ماده 77 : رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض وبهاء خدمات به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزات کشور و دادگستری و انجمن شهر ( شورای شهر) ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مذبور قطعی است .

33- مبنای جریمه کمیسون ماده 100 : بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان، آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد جرایم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.

34- مبنای محاسبه عوارض نوسازی : کمیسیون ماده64 قانون مالیات های مستقیم هر شهرستان می باشد.

35-  کمیسیون تقویم املاک :ئمنظور کمیسیون ماده 64 قانون مالیات های مستقیم است.

36- کمیسیون ماده 8 : منظور کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی و عمران می باشد. اعترضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط و رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرح های نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداریهای کشور در کمیسیون مرکب از 3 نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک یک نفر از طرف انجمن شهر و یک نفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یک نفر از طرف  وزارت کشور تعیین می‌شود مطرح و رسيدگي خواهد شدو ( ماده 8 قاون نوسازی و عمران)

37- تراس :سطح بدون سقف در طبقات ساختمان به غير از پشت بام را گويند.

38- بالکن : سطح سرپوشیده ای در طبقه ساختمانی که حداقل یک طرف آن باز بوده و جزء اتاقها نباشد که به صورت پیش آمدگی و یا فرو رفتگی در ساختمان احداث می‌شود.

39-پیشروی طولی : مالکین مکلفند بنای خود را در محل تعیین شده در پروانه ساختمانی و مطابق مندرجات پروانه احداث نمایند در صورتی که بنای احداثی خارج از محل تعیین شده و در طول ساختمان جابجا احداث شود مصداق پیشروی طولی دارد. ( مفاد دفترچه شناسنامه ساختمان)

40- تراکم ساختمان : عبارت است از نسبت سطح کل زیربنای ساختمان به مساحت زمین مربوطه

41- مازاد تراکم : عبارت است از تراکمی که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در قالب مصوبه موزخ 22/10/1369 علاوه بر تراکم مصوب موجود طرحهای جامع و تفصیلی هر شهر تصویب و اعلام نماید.

42- تراکم ناخالص جمعیت : نسبت میزان جمعیت بر سطح کل هر یک از کاربری های شهری می باشند.

43- تراکم خالص  مسکونی : میزان جمعیت برسطوح مسکونی خالص در هریک از تقسیمات شهری است.

44- سرانه جمعیت : نسبت سطح هر یک از کاربری‌ها به جمعیت شهر

45- کارگاه های غیر مزاحم منظور کارگاه هایی است که تعداد کارکنان آن محدود و نوع فعالیت ان در فضاهای محدود قابل انجام بوده و هیچ گونه مشکلاتی برای محیط اطراف ایجاد نمی‌کند و معمولا مزاحم یا غیر مزاحم بودن آن بر اساس آخرین ضوابط و مقررات سازمان محیط زیست تعیین می شود.

46- مجتمع مسکونی : مجموعه واحدهای مسکونی در یک قطعه ملک که دارای ورودی و فضاهای عمومی مشترک باشند.

47- واحد مسکونی : مکان مستقلی که یک یا چند خانوار در آن سکونت دارند و معمولا از آشپزخانه، سرویس بهداشتی، حمام ، اطاق خواب ، هال و پذیرایی و غیره تشکیل می‌شود . در مواردی یک یا چند مورد از فضاهای یاد شده در واحد مسکونی ساخته می‌شود.

 48 سطح اشغال سطحی از زمین که روی آن بنا احداث می‌شود.

49- فضای باز : سطح باز یا فضای باز باقی مانده که در روی آن بنا احداث نشده یا نمی‌شود و برای محوطه سازی،  ایجاد آبنما، پارکینگ غیر مسقف، ایوان رو باز و از این قبیل فضاها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مجموعه سطح باز و سطح پر( که سطح اشغال نیز به آن گفته می‌شود) با هم سطح کل قطعه را تشکیل می‌دهند.

50- ارتفاع ساختمان : بلندترین نقطه سقف آخر ساختمان رقوم ارتفاعی زمین گفته می‌شود. در مواردی سقف شیب دار به بلندترین خط الرأس از سطح و معبر گفته می‌شود.

51- زیر زمین : عبارت است از زیر بنایی که در قسمت تحتانی همکف ساخته می‌شود و حداکثر از تراز متوسط معبر مجاور با فضای آزاد ساختمان 40/1 متر از زیر سقف ارتفاع داشته باشد.

52- طبقه همکف : قسمتی از ساختمان که ارتفاع کف آن از سطح معبر حداکثر 20/1 متر باشد.

53-  طبقه فوقانی : منظور کلیه طبقات احداث شده روی همکف يا پیلوت می‌باشد.

54- پارکینگ : منظور سطوح پیش بینی شده درساختمان برای توقف ( موقت یا دائموسایل نقلیه موتوری مطابق ضوابط طرح می‌باشد.

55- پیلوت : عبارت است از تمام یا قسمتی از طبقه همکف که به صورت فضای سرپوشیده و در زیر تمامی یا قسمتی از کف طبقه اول قرار می‌گیرد. حداکثر سطح پیلوتی معادل آن قسمت از طبقه اول است که سقف پیلوتی محسوب می‌گردد كه ضوابط اجرائي آن برابر ضوابط طرح مصوب تعيين شده است .

56- پاسیو ( نورگیر) : به فضای باز بی سقف یا پوشیده شده یا لایه نازک شفاف گفته می‌شود که در داخل ساختمان جهت تامین نور و هوا به اطاقها، سالن و آشپزخانه و غیره ایجاد می‌شود.

57- نمای ساختمان : عبارت است از کلیه سطوح خارجی ساختمان که مشرف به فضای باز حیاط اصلی و فرعی با حیاط خلوت همان ساختمان یا مشرف به فضاهای باز مربوط به گذرهای عمومی شهر باشد..

 

58- واحد مسکونی : عبارت است از کلیه ساختمان هایی که برای سکونت يك يا چند خانوار ساخته شده  و شامل اطاق، آشپزخانه و سرویس های لازم باشد. ( بدیهی است انجام پاره‌ای فعالیتهای شخص مندرج مندرجدر قوانین تیز در آنها مجاز خواهد بود)

59- واحد تجاری و خدماتی : عبارت است از کلیه ساختمان هایی که برابر تبصره 24 ماده (55) قانون شهرداری‌ها به منظور استفاده کسب ، پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشند.

تبصره : کلیه موسساتی که با اصول بازرگانی اداره می‌شوند مشمول این بند هستند.

60- واحد صنعتی عبارت است از کلیه ساختمانهایی که به منظور استقرار واحدهای صنعتی و یا ایجاد کارگاه هایی صنعتی و اداری با موافقت اصول از مراجع ذیربط مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزرات صنایع و معادن و فلزات ایجاد شده باشند. مانند کارخانه، مرغداری، گاوداری

61- واحد فرهنگی آموزشی و بهداشتی : کلیه ساختمان هایی آموزشی، آموزش عالی، بهداشتی و درمانی، ورزشی،مراکز فرهنگی و هنری، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، هلال احمر و آسایشگاه سالمندان و ... راشامل می‌شود.

62- واحد اداری : عبارت است از کلیه ساختمان های دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی و ارگانهای نظامی، بدیهی است سایر ساختمان هایی که از شمول بندهای 59،60،61،62 این ماده خارج باشند مشمول تعریف واحد اداری می شوند.

63- مجتمع : عبارت است از کلیه ساختمانهایی که بیش از 200 واحد بوده و مکانهاي عمومی لازم ازجمله آموزشی، تاسیسات عمومی و ... در آنها پیش بینی و اجرا شود.

64- عوارض صدور پروانه : شامل عوارض زیر بنا و پذیره، پیش آمدگی در معابر عمومی، کسری حد نصاب تفکیک، مازاد بر تراکم و کسری پارکینگ می باشد.

 ضوابط طرح های توسعه شهری جهت اطلاع بیشتر :

65- ضوابط پارکینگ : حداقل سطح مورد نیاز برای یک پارکینگ طبق ضوابط طرح شهری ( با ورود و خروج مستقل) و برای دو باب پارکینگ هریک 25 مترمربع (5*5 متر)بوده و چنانچه تعداد پارکینگ مورد نیاز بیشتر از دو واحد باشد به ازاء هر واحد پارکینگ اضافی 25 متر مربع فضا به همراه مسیر عبور و مرور نیاز خواهد بود. چنانچه کلیه ورودی و خروجی پارکینگها مستقل باشد مساحت هر یک برابر حداقل ضوابط طرح شهری خواهد بود.

-رعایت حداقل عرض 3 متر برای یک پارکینگ و 8/4 متر برای دو واحد پارکینگ به طول هر یک 5 متر الزامی است این ابعاد برای محل توقف خودروهاست و شامل مسیر رفت و برگشت پارکینگ نمی شود.

- حداکثر شیب رمپ دسترسی سواره رو به پارکینگ 15 درصد است و شروع آن می‌بایست در حریم ملک باشد.

- ارتفاع دسترسی رمپ حداقل 6/1 متر می‌باشد.

- دسترسی مستقیم ازفضاهای پارکینگ به طبقات مسکونی باید پیش بینی شود.

- رمپ ها و مسیرهای دسترسی به پله ها و فضاهای با عرض کمتر از 5/1 متر جزء فضاهای پارکینگ محسوب نخواهد شد در این حالت ارائه نقشه‌ای که رمپ ها و مسیرهای دسترسی را از محل پارکینگ تفکیک می‌کنند ضروری است.

- نقشه استقرار خودروها در پارکینگ به نحوی که امکان مانور هر خودرو به صورت مستقل باشد بایستی هنگام درخواست صدور پروانه همراه سایر نقشه ها ارائه گردد.

66- سایر : زیر زمین و پیلوت جزء طبقات و تراکم به حساب نمی آید.

- در صورت استفاده از زیر زمین به عنوان واحد مسکونی، زیر زمین جزء تراکم ساختمانی محاسبه خواهد گردید.

- از نظرسایه اندازی و اشرافیت نبایستی نسبت به مجاورین مزاحمت ایجاد نماید.

در صورت احداث ساختمان با سطح اشغال کمتر از حد مجاز، استفاده از ما به التفاوت سطح اشغال تا حدمجاز آن به صورت پارکینگ روباز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر در فضای باز تامین گردد به ازای هر واحد به متراژ طرح شهری خواهد بود.

بخش دوم

آئین نامه اجرایی نحوه وصول و عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدها

فصل اول :

تعاریف

ماده 1 : عبارت و کلمات مندرج در این آئین نامه معادل تعاریفی است که ذیلاً ذکر شده است

1-. درآمد : درآمدهای موضوع بحث به شرح  ذیل می‌باشد:

درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)

- درآمدهای ناشی از از عوارض اختصاصی

- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

2- عوارض: عبارت است از مبلغ یا مبالغی که مستند به قوانین جاری، نوع و میزان آن به تصویب مرجع قانونی رسیده و اعلام عمومی شده است.

3-بهای خدمات : مبلغی است که شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارائه شده از استفاده کنندگان دریافت خدمات وصول می‌نماید.

3- تعرفه عوارض و بهای خدمات : فهرستي است تهیه شده بر اساس مفاد ماده 30 آئین نامه شهرداریها از کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که وصول یا تحصیل می‌شود. درج هر نوع عوارض و بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یا هر نوع تغییری که در نوع و میزان نرخ انها صورت می‌گیرد. در تعرفه مذکور طبق دستورالعمل وزارت کشور منعکس می‌گردد. ( ماده 30 آئین نامه مالی شهرداری ها)

4- مودی عوارض یا درآمد شهرداری : شخص ( حقیقی یا حقوقی) تأدیه کننده عوارض یا درآمد به شهرداری است که ممکن است عوارض یا درآمد متعلق به وی باشد یا وی وسیله وصول و ابصال عوارض ودرآمد باشد.

5- مامور تشخیص : فردي است که از طرف شهرداری یا سازمانهای تابعه و وابسته به شهرداری با توجه به ماده 31 آئین نامه مالی شهرداری اختیار تطبیق وضع هر مودی یا هر مورد را با تعرفه ( عوارض و درآمدهایی که به موجب قانون اختیار وصول آن به عهده شهرداری ها گذاشته شده است) داشته وتشخیص بدهی مودی کتبا" به عهده او گذاشته می‌شود.

6- مامور وصول :مامور مخصوصی است که از طرف شهرداری با توجه به ماده 75 قانون شهرداری بنام مامور وصول تعیین می‌شود.

7- مامور ابلاغ : کسی است که هر نوع اوراق صادر شده برله و علیه مودی توسط شهرداری، سازمانهای تابعه و وابسته به شهرداری را که شامل پرداخت هر گونه عوارض قانونی ، جریمه و ... می باشد به مودی یا نماینده وی ابلاغ می نماید.

8- تشخیص علی الرأس : تشخیصي است که مامور تشخیص بر اساس قرائن و شواهد موجوددر هنگامي كه مودی از ارائه و در اختیار گذاشتن مدارک و دفتر خودداری نمایند خواهد داد.

9- آگهی عمومی : شهردار در اجرای ماده 47قانون شهرداری مکلف است مصوبات شورای اسلامی شهر که جنبه عمومی دارد را از ( جمله عوارض) به وسایل ممکنه برای اطلاع عموم  آگهی نماید. برابر ماده 57 قانون شهرداری، مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است. ضمن اینکه براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر می بایست عوارض وضع شده جدید را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعلام عمومی نماید.

10- پیش آگهی : آگهی  مختصری می‌باشد ( برابر مفاد فرم مربوط)که حاوی مشخصات عوارض و مودی یا مودیان است با ذکر مستند قانونی و نوع و میزان عوارض و مبلغ آن و تاریخ مهلت عوارض و امثال آن و شماره حساب بانکی و نام و آدرس مالک که بعد از هر رسید مودی پرداخت بدهکار و یا مودی فرستاده می‌شود.

11- اخطاریه : برگه ای است برابر مفاد فرم مربوط که بعد از صدور و ارسال پیش آگهی برای آگاهی و تذکر به بدهکار عوارض و امثال آن و یا مودی که پرداخت بدهی ناشی از عوارض خودرا به تاخیر انداخته است فرستاده می شود.

12- ابلاغیه : رساندن پیام حکمی است که بر له ياعلیه بدهکار عوارض امثال آن و یا مودی صادر شده است.

13- تقسيط عوارض : عبارت است تقسیم عوارض متعلق به منبع عوارض و پرداخت آن توسط مودی در زمان های معین بر اساس ماده 32 آئین نامه مالی شهرداری و اصلاحات آن در ماده 73 قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت

14- مرجع تقسیط عوارض : ماده 32 آئین نامه های شهرداری ها به شرح ذیل : به شهرداری های کل کشور اجازه داد می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر 6 ماهه مطابق دستور العملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می‌رسد دریافت نماید( ماده 32 آئین نامه مالی شهرداری ها)

15- صندوق ثبت: منظور از صندوق  ثبت مندرج در آئین نامه صندوق ثبت موجود در شهر یا در شهر مجاور است که در صورتحسابهای بدهی توسط شهرداری معرفی شده و صندوق مذکور نیز وسیله شهرداری از این اقدام آگاه می‌شود.

16-  صورتحساب بدهی : صورتحساب شامل میزان بدهی اشخاص حقیقی یا حقوقی به شهرداری یا موسسات تابعه یا وابسته به شهرداری ( برابرمفاد فرم مربوطه) است، اعم از این که در ارتباط با موضوع تبصره ذیل بند 14 ماده 55  و ماده 85 و نیز ماده 110 قانون شهرداری و یا از بابت انواع عوارضو امثال آن متعلق به ملک و یا مقررات قانونی باشد و نیز نحوه محاسبه و مستند قانونی عوارض و امثال آن یا بدهی می باشد که با درخواست مودی یا دفترخانه اسناد رسمی توسط شهرداری تنظیم و تسلیم و یا ارسال می شود. چنانچه صورتحساب بدهی به منظور اعلام میزان بدهی ملک به شهرداری و در پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی برای انجام معامله یا برای غیر از مورد انجام معامله صادر شود می‌بایستی شماره حساب بانکی شهرداری ( اعم از حساب جاری و یا سپرده) نیز به همراه اطلاع دریافت کننده صورتحساب برسد. ضمناً شهرداری نیز رأساً می‌تواند نسبت به تهیه و تنظیم و ارسال صورتحساب بدهی اقدام نماید.

17- تسویه حساب : عملیات حسابداری است که بر اساس مدارک معتبر موجود در شهرداری یا موسسات تابعه و وابسته و یا ارائه شده توسط مودی مانده حساب مودی ( اعم از طلب یا بدهی) با شهرداری یا موسسه تابعه وابسته را به صورت تراز مالی در تاریخ معین نشان داده و در پرونده مودی نگهداری و نتیجه را به صورت درخواست مودی در اختیار وی قرار می‌دهد.

18- رسید دریافت وجه : سندی است ( برابر مفاد فرم مربوط) که به موجب آن شهرداری به دریافت وجه اعم از وجوه نقدی واریز شده به حساب بانکی شهرداری و یا وجوه غیر نقدی مانند چک و یا اسناد دریافتنی، نظیر سفته قرار می نماید و حاوی مشخصات کامل مودی علت دریافت وجه وسایر اطلاعات مود نیاز شامل مشخصات درامد و یا بهای خدمات و شماره حساب بانک و نیز مشخصات چک یا سفته یا سند دریافتنی می‌باشد.

19- مفاصاحساب : برگ شناسایی است که پس از تسویه حساب منجر به پرداخت کامل بدهی مودی به شهرداری ویا اثبات عدم بدهی مودی( شخصی یا حقوقی) به شهرداری در تاریخ معین برای برهه ( مقطع) زمانی مشخص صادر می‌شود و در آن می‌بایستی مشخصات کامل پرداخت کننده عوارض و امثال آن و نوع عوارض و حسب مورد مبلغ و شماره و تاریخ فیش بانکی محل پرداخت درج گردد.

20- برگ اعتراض : نامه کتبی است (برابر مفاد فرم مربوط) که توسط مودی یا نماینده قانونی وی در دو نسخه تنظیم و طی آن به منبع عوارض و امثال آن ویا نوع و میزان آن و یا نحوه محاسبه و غیره کلاً یا بعضاً و ایراد گرفته شده و درخواست رسیدگی می‌گردد. نسخه اول فرم مذکور به شهرداری تحویل و رسید آن و در نسخه دوم اخذ و نزد اعتراض کننده باقی می‌ماند.

21-صورتجلسه توافق : صورتجلسه ای است به منظور تعیین نحوه پرداخت مطالبات شهرداری که مودی و شهرداری قبل از صدور اجرائیه مطابق ضوابط تنظیم می‌نماید.

فصل دو م :

وظایف

ماده 2 : وظیفه مودیان :

الف : برابر ماده 10 قانون نوسازی و عمران شهری مصوبه 1347، عوارض هرسال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد.

ب : به موجب ماده 14 قانون نظام صنفی، مصوب 24/12/1382، افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه خود را بپردازند.

پ : به موجب بند الف ماده 47 قانون مالیالت بر ارزش افزوده اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور، با وسیله نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می‌نماید مکلفند 5% بهای بلیط را با در ج بلیط یا قرارداد، حسب مورد به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تاپانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نماید.

ت: به موجب بند ب ماده 47 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین،اعم از تولید داخل یا وارداتی ، مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه(داخلی)بر اساس قیمت های گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نماید.

ث: به موجب تبصره یک ماده 47 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وارد کنندگان یا مالکان خودروهای سواری دو کابین وارداتی ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری می‌شود ) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری، نسبت به پرداخت مالیات و عوارض اقدام نماید.

ج : به موجب ماده 8 مدیریت قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383 و دستور العمل نحوه تعیین بهای پسماند خدمات مدیریت پسماند ابلاغی 17/07/1385، مودیان موظفند بهای خدمات مدیریت پسماند ( مسکونی و غیر مسکونی) را به مدیریت اجرایی ( شهرداری) بر اساس تعرفه‌ای که طبق دستور العمل وزارت کشور تعیین می‌شود پرداخت نمایند.

چ: کلیه مودیان موظفند در صورت لزوم نسبت به ارائه هرگونه اسناد مالی مثبته (اعم از اسناد دفتری، نرم‌افزاری و ... )مرتبط با وصول عوارض و امثال آن به ماموران شهرداری صرفاً جهت کنترل صحت ارقام وصولی، اقدام نماید.

ح : به موجب ماده 57 قانون شهرداری ها اجراء مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است پس از اعلام برای ساکنین شهر لازم الرعایه است.

ماده 3 : وظیفه شهرداری:

شهرداری  موظف است در موقع پاسخ استعلامات مراجع قانون نظیر اتحادیه های صنفی دفتر اسناد رسمی و غیره و نیز هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا تفکیک اراضی و ساختمان، میزان عوارض .و نیز بقایای عوارض قانونی متعلق به همان ملک را که برابر مقررات و تعرفه مصوب و معتبر محاسبه شده است را در فرم صورتحساب بدهی به مالک و یا نماینده قانونی وی و یا ذینفع (درخواست کننده پروانه ها و استعلام ) و نیز مرجع استعلام و صدور پروانه را منوط به صدور مفاصاحساب نماید و به مجرد پرداخت عوارض های مربوطه از ناحیه اشخاص ذینفع، شهرداری موظف است مفاصاحساب مربوط به عوارض راصادر و پاسخ استعلام  برابر مقررات صادر نماید. مگر آنکه در تعرفه عوارض و مقررات موضوعه، نحوه خاص دیگری پیش بینی شده باشد

 

فصل سوم :

تشخیص

ماده 4 :تشخیص عوارض و بهاء خدمات و امثال آن مورد هر مودی ، از طرف شهرداری و بر اساس میزان مقرر در مصوبه وتعرفه مصوب خواهد بود.

ماده 5 : شهرداری می تواند در مواردی که دفاتر و پرونده های موسسات، کارخانجات ، و شرکت هایی را که در اجرای ماده 78 قانون شهرداری مکلف به وصول عوارض، خدمات و امثال آن به نفع شهرداری را رسیدگی و کنترل نماید و این قبیل موسسات موظفند دفاتر مربوطه را در اختیار ماموران شهرداری قرار دهند.

تبصره 1 : در صورتیکه موسسات مذکور در این ماده از وصول و ایصال عوارض یا ارائه دفاتر و مدارک لازم به منظور تعیین میزان واقعی عوارض وصول شده خودداری نمایند. شهرداری می‌تواند با توجه به مفاد ماده 31 آئین نامه مالی شهرداری ها بر مبنای امارات و قرائن موجود میزان عوارض را به طور علی الرأس تشخیص و از طریق صدور پیش آگهی از موسسات مربوطه مطالبه نماید.

تبصره 2 : ماموران شهرداری که در اجرای این ماده دفاتر و مدارک شرکتها یا موسسات مربوط را مورد رسیدگی قرار می‌دهند مکلفند ازافشای اطلاعات مشخصه خود جز در موارد مربوط به تشخیص عوارض و اعلام آن به مراجع ذیصلاح خوداری نماید.

تبصره 3 : چنانچه سایر قوانین ترتیبات دیگری در نحوه تشخیص و وصول عوارض و امثال آن شهرداریها و ضع نموده باشند ترتیبات مزبور مبنای اقدامات شهرداری در خصوص وصول عوارض امثال آن خواهد بود.

ماده 6 : برای وصول  عوارض وبهای خدمات و امثال آن با اعلام کتبی به مودی یا مودیان ابلاغ می شود که مطالبات شهرداری راظرف 10 روز کاری از تاریخ اعلام به حساب درآمد شهرداری واریز نموده و رسید دریافت دارند و در صورت امتناع مودی یا مودیان از پرداخت در مهلت مقرر شهرداری باید مبادرت به صدور پیش آگهی نمایند.

ماده 7 : در پیش آگهی مندرج در ماده 4 باید به مودی ابلاغ گردد که ظرف مدت یکماه از تاریخ رویت یا ابلاغ قانونی ( مستند به فصل ابلاغ آئین دادرسی مدنی ) مطالبات شهرداری مندرج در پیش آگهی را به شهرداری پرداخته و رسید دریافت  نماید.

تبصره 1 : در صورتیکه مودی یا مودیان نسبت به پیش آگهی ابلاغ شده ظرف مهلت مقرر در این ماده اعترض ننمایند پیش آگهی مذکور قطعی و لازم الاجرا خواهد شد.

تبصره 2 : در هر صورت صدور مفاصاحساب برای مودی یا مودیان منوط به پرداخت مطالبات شهرداری می باشد.

 

 

 

فصل چهارم :

صدور پیش آگهی و ابلاغ

ماده 8 : پیش آگهی های صادره شامل موارد زیر بوده و هر گاه مودی یک نفر باشد پیش آگهی در دو نسخه و اگر متعدد باشند برای هر یک نفر به تعداد نفرات در دو نسخه تهیه خواهد شد.

الف : نام و نام خانوادگی مودی یا مودیان

ب : موضوع بدهی و میزان آن با ذکر مشخصات کامل و مستندات قانونی آن

ج : مهلت اعتراض و ذکر اینکه در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، پیش آگهی قطعی ولازم الاجرا خواهد شد.

د: ذکر میزان جریمه دیر کرد در صورت عدم پرداخت به موقع و همچنین ذکر هزینه های اجرایی و وصول در صورت اقدام به عملیات اجرایی.

ماده 9 : پیش آگهی به شرح و طی مراحل زیر به مودی ابلاغ می شود:

الف : پیش آگهی با اخذ رسید  به مامور ابلاغ موظف است ظرف مدت 3 روز آن را به رؤیت مخاطب رسانده و یک نسخه آن را به وی تسلیم و نسخه روئت شده را با ذکر تاریخ . گواهی امضاء  به دبیرخانه عودت دهند.

ب: هرگاه مودی در محل پیشه یا سکونت خود حاضر نباشد، پیش آگهی به متصدی امور یا کسانی که با مودی در یک محل زندگی یا کار می کنند، ابلاغ می شود مشروط به اینکه سن ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اخطاریه کافی باشد.

پ : هرگاه اشخاص نامبرده از ارائه رسید خودداری و یا شخص مودی از رؤيت امتناع کند، مامور مکلف است پیش آگهی را با پست سفارشی دو قبضه برای مودی ارسال و نسخه دریافت شده مودی را در پرونده ضبط نماید.

ج: هرگاه مودی از دریافت پست سفارشی و امضاء رسید آن امتناع نماید ، شهرداری موظف است به هر طریق ممکن قانونی مبادرت به الصاق پیش آگهی به محل اقامت و یا کسب مودی نموده از آن عکس یا فیلم تهیه نمایند.

چ: هرگاه پیش آگهی مربوط به وزارت خانه، ادارات و سازمانهای دولتی باشد به دبیر خانه ادارات و سازمانها به شرح فوق ابلاغ می گردد.

ح : هرگاه در صورتی که پیش آگهی مربوط به شرکت باشد به مدیر یا رئیس دفتر شرکت یا اشخاصی که حق امضاء دارند، بر طبق مقررات آئین نامه ابلاغ می گردد.

خ : چنانچه پیش آگهی مربوط به شرکت یا بازرگانان متوقف باشد علاوه بر ابلاغ به متوقف یک نسخه پیش آگهی جهت اقدام به مدیر تصفیه و ادارات تصفیه ورشکستگی ارسال می شود.

د : بر طبق آئین دادرسی مدنی روز ابلاغ پیش آگهی و روز تسلیم اعتراض و تعطیلات رسمی، در مواعد مندرج در این آیین نامه محاسبه نخواهد شد.

ز: هرگاه مودی در داخل کشور و در خارج از حوزه شهرداری سکونت داشته باشد بیست روز و در صورتیکه در خارج از کشور ساکن باشند دو ماه به مهلت  اعتراض اضافه خواهد شد.

ر: مامور ابلاغ مکلف است حداکثر مدت پنج روز اوراق را به مودی تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع مودی از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید.

 س : هرگاه مودی ابلاغ نتواند اوراق را به مودی برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد ابلاغ نماید و نام سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند

فصل پنجم :

مرجع حل اختلاف

ماده 10 : به موجب ماده 77 قانون شهرداری، رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض ، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی های قبلی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده می شود، طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت ، قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.

الف : اختلاف و استنکاف از پراخت وجوه دریافتی بندهای الف و ب ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده ( عوارض 5% بهاء بلیط حمل و نقل برون شهری و عوارض سالیانه خودروها) مشمول احکام ماده 77 قانون شهرداری خواهد بود.

ب : پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از موعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای معادل (2%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود.

 پ : برابر قسمت اخیر ماده 110 قانون شهرداری ها، در صورتیکه مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ، به صورتحساب شهرداری اعتراض ننماید صورتحساب قطعی تلقی می شود و هرگه مالک ظرف مهلت مقرر اعتراض نماید موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ارجاع می شود.

 ت : به موجب ماده 8 قانون نو سازی و عمران شهری، اعتراض راجع به ممیزی درمورد اختلاف مساحت و ... به عهده کمیسیون مزبور و رسیدگی به سایر اختلافات ناشی از اجرای قانون نوسازی منحصراً در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری می باشد.

 

 

فصل ششم

وصول

ماده 11 : صاحبان سینما، تاترها تماشاخانه ها لونا پارک ها و مراکز تفریحی و کلیه برگزار کنندگان مسابقات ورزشی و هر نوع نمایش یا کنسرت و موظفندنسبت به پرداخت عوارض مقرره و دریافت مفاصاحساب از شهرداری محل، پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط اقدام نمایند.

ماد 12 : در مواردی که در اماکن عمومی و خصوصی نمایشگاه هایی برگزار می شود و شهرداری برای اجاره، واگذاری غرفه یا بازدید از آن ، عوارض و یا بهاء خدمات وضع نماید.برگزارکنندگان موظفند به وصول و پرداخت آن طبق این آئین نامه  می باشند.

ماده 13: روش های پرداخت موارد مطروحه در موارد 11 و 12 فوق، شامل پرداخت حضوری، پرداخت الکترونیکی، پرداخت از طریق فضای مجازی (اینترنتی و ... ) و پرداخت از طریق شارژ کارت و .. می باشد.

ماده 14 : در صورت انقضای مهلت مندرج در پیش آگهی و عدم اعتراض مودی، پیش آگهی قطعیت می یابد و شهرداری مکلف است ظرف10 روز پس از قطیت پیش آگهی میزان بدهی قطعی شده مودی را مجدد به وی ابلاغ نموده و ضمن ابلاغ مذکور متذکر گردد هرگاه ظرف 15 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید به استناد ماه 28 و تبصره های ذیل ماده 13 قانون نو سازی و عمران شهری، از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول بدهی عوارض اقدام خوهد شد و در این صورت هزینه عملیات اجرایی ثبت تیز به عهده مودی خوهد بود.

تبصره : در صورتی که بدهی مودی طبق رای کمیسیون رفع اختلاف مذکری در قانون شهرداری مشخص گردد، شهرداری مکلف است به استناد ماده 77 قانون شهرداری و بدون رعایت ماده 5 روز مهلت مذکور در این ماده از طریق عملیات اجرائی ثبت نسبت به وصول بدهی عوارض مودی اقدام نماید.

ماده 15: در صورتی که مودی پس از قطعیت بدهی و انقضای مهلت نسبت به پرداخت مطالبات شهرداری اقدام ننماید، شهرداری باید از طریق اجرای ثبت، محل نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.

تقاضای شهرداری در مورد صدور اجرائیه باید حاوی نکات و مدارک زیر باشد.

1-. مشخصات آخرین نشانی محل اقامت یا محل کاری مودی

2- یک نسخه از پیش آگهی قطعی شده مودی ماده 10 که به روئیت مودی رسیده  تاریخ ابلاغ در آن قید شده باشد.

3- یک نسخه ازاخطاریه( قبل از تقاضای صدور اجرائیه) که به مودی ابلاغ شده است.

4- در صورتی که بدهی مودی طبق رای کمیسیون ماده 77 مشخص شده باشد ارسال یک نسخه از رونوشت یا فتو کپی مصدق رای مذکور

ماده 16 : شهرداری مکلف است برای وصول وجوهی قطعی شده و جرایم متعلقه از مستنکفین طبق موازین این آئین نامه حمل نماید. در صورتی که در قوانین مربوط به برقراری عوارض، نحوه خاص برای وصول پیش بینی شود طبق آن عمل خواهد شد.

تبصره : بقایای عوارض بهای خدمات و امثال آنکه ملغی شده (مطالبات معطوفه مربوطه عوارض و بهای خدمات که سابقاً به قطعیت رسیده ولی از نظر قانونی ملغی گردیده اند) نیز به موجب مقررات این آئین نامه وصول می شود.

ماده 17 : به شهرداری اجازه داده می شود تا سقف 1% از وجوهی که بابت درآمد شهرداری وصول می گردد را (به استثناء کمکهای دولتی، وام و فروش اموال غیر منقول) در زمینه حسابرسی و آموزش، تربیت و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول درآمدهای شهرداری فعالیت موثری مبذول داشته و یا می دارند، صرف نماید.

ماده 18 : کلیه عوارض شهرداری که به مرحله قطعیت پرداخت رسیده باشد منجمله عوارض نوسازی، در چارچوب ساز و کارهای مطروحه در این آئین نامه قابل وصول خواهد بود.

در صورت عدم پرداخت توسط مودی، به استناد ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری مراتب مطابق احکام تبصره های ماده 13 قانون مذکور با صدور اجرائیه وصول خواهد شد.

 

 

 

فصل هفتم :

اجرا

ماده 19 : به موجب ماده 181 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرائی که در مورخ 11/06/1387 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است، برای تقاضای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری، موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری، مصوب 27/11/1345 ، باید اوراق نیز به ثبت محل تسلیم شود:

الف : درخواست نامه مخصوص صدور اجرائیه

ب : رونوشت مصدق کمیسیون حل اختلاف.

ج : اخطاریه ابلاغ شده رای مذکور به مودی

 

 

 

 

 

 

 

        استنادت قانونی

آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346

ماده 30- هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود، درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آن ها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود.

قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحیه های بعدی مصوب 1375

ماده 71- در وظایف شورای اسلامی شهر :

بند 16 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

ماده 77 - (اصلاحی 27/8/1386) شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.

تبصره عوارض ، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است.وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر عنوان تعرفه عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387

ماده 50- تبصره1 - شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد، كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراءدر سال بعـد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.

قانون برنامه پنجم توسعه کشور :

ماده 181- به منظور ارتقاء نظام برنامه ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیتهای توسعه ای و سرمایه گذاری های ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه ای و بخشی منطقه ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی های مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرایی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز وکارها و شاخصهای لازم به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

اصطلاحات :

P :منظور از (P) یا قیمت منطقه ای، ارزش معاملاتی زمین بر مبنای اعلام سازمان امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

K :ضریب (P) است و در تعرفه های مختلف حسب صلاحدید شورای اسلامی شهر متفاوت است.

N: ارزش معاملاتي تعيين شده در دفترچه ارزش معاملاتي دارائي موضوع ماده 64 قانون ماليات مستقيم

n : تعداد واحد 

تعريف كليه كاربري ها بر اساس مصوبه مورخ 10/3/89 شورايعالي شهرسازي و معماري (طرح تدقيق تعاريف و مفاهيم كاربري هاي شهر) خواهد بود.

کلیات تعرفه ها

موارد ذیل در کلیه تعرفه های عوارضی سال1396 بایستی رعایت شود :

 1. چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس بالاترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می گردد محاسبه خواهد شد.
 2. مادام كه كليه مراحل صدور پروانه ساختماني از جمله استعلامات مربوطه و جانمايي پاركينگ بر اساس ضوابط طرح تفصيلي مورد عمل انجام نشده است، شهرداري حق وصول هيچگونه عوارضي را ندارد و پس از انجام مراحل مذكور و تأييد نهايي نقشه توسط شهرداري ، مالك دو هفته فرصت پيگيري اخذ پروانه را دارد و در غير اين صورت هيچ حقي براي مالك در خصوص سال محاسبه عوارض مترتب نخواهد بود.
 3.  با توجه به نامه شماره30997مورخ28/6/95بند 1سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100 ، در محاسبه اين عوارض پس از قطعی شدن رأی توسط کمیسیون مذكور به قیمت روز قابل وصول است  :
 4. در خصوص تخلفات ساختماني بناهاي بدون پروانه و داخل تراكم مجاز عوارض صدور پروانه مسكوني و پذيره تجاري، اداري و صنعتي K برابر تعرفه روز محاسبه خواهد شد.
 5. مرجع رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض ، كميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري است.
 6. عوارض در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است و موافقت شهرداری با هر گونه عملیات عمرانی و تفکیک اراضی در حریم شهر منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط است.
 7. رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی مطابق با طرح مصوب مورد عمل الزامی است.
 8. قوانين و مقررات مربوط به معافيت هاي مصوب )پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87) و یا معافیتهایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینیمیگردد با رعایت تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد. در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیتی نخواهند بود.
 9. عوارض پاركينگ احداثي دركليه كاربري ها در تعرفهزير بناييمعادل P0 ميباشند ولي درصورت تغيير دراستفاده يا حذف آن مطابق مقررات مشمول جريمه وپرداخت عوارض  مربوطه مي گردند وهمچنين عوارض پرداخت نشده قبلي نيز قابل وصول است .
 10. اين تعرفه مشمول كليه اراضي و املاك واقع  در محدوده و حريم  شهر
 11. مبنای محاسبه  عوارض این تعرفه(تعرفه عوارض سال 1398) دفترچه ارزش معاملاتی وقیمت منطقه ای سال 97 موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

ساخت و ساز

تعرفه شماره (1-1)- عوارض زير بنا (احداث اعياني) از نوع مسكوني بصورت تك واحدی                                                             مورد عمل براي سال 1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

 

عوارض زير بنا (احداث اعياني) از نوع مسكوني بصورت تك واحدی به ازاء هر متر مربع

معابر 12 وکمتر

معابر بالای 12 متر

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره (1) : منظور از واحد مسكوني تك واحدي ، اعياني است كه در سطح و يا هر طبقه ، بيش از يك واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شودويا در مجموع از سه واحد تجاوز نمايد تك واحدي محسوب نمي گردد و در اينگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زير بنا ( احداث اعياني مسكوني ) از نوع مجتمعهاي و. . .  مسكوني ملاك عمل خواهد بود .

تبصره (2) : در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع 6p قابل وصول می باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي گيرد.

تبصره (3) : درصورتی که زیر بنا از 500متر مربع تجاوز نماید کل بنا بر اساس  ردیف 6 محاسبه ووصول میگردد .

تبصره (4) : چنانچه مالكي قبلاً اقدام به دریافت پروانه نموده است ودر مراحل بعدی درخواست اضافه بنا نماید که موجب گردد ردیف محاسبه تغییر نماید شهرداری ملزم به  محاسبه کل زیر بنا طبق ردیف جدید ودریافت مابه التفاوت می باشد

تبصره  (5) : رعایت ارتفاع مجاز وتراکم درسطح برابر ضوابط طرح تفضیلی به هنگام صدور شناسنامه ساختمانی توسط شهرداری الزامی است

تبصره (6): بموجب تصويبنامه شماره 131956/ت47098ك مورخ 3/7/90 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي ، كليه جانبازان 25% و بالاتر ، آزاده گان و خانواده9 شهداء ( همسر ، فرزندان و والدين) وساير مشمولين مقرر در ماده 1 تصويبنامه مذكور از پرداخت عوارض شهرداري و هزينه هاي صدور پروانه ساخت تا يكصد متر مربع براي يكبارمعاف مي باشند. مازاد بر يكصد مترمربع مشمول پرداخت عوارض است .

تبصره 7: به جهت تشويق شهروندان در احداث پاركينگ عوارض زير بناي پاركينگ در هيچ كدام از كاربري هاي مسكوني ، تجاري ،صنعتي ، اداري و.... وصول نخواهد شد ولي زيربناي آن در كاربري مسكوني جزء مجموع بنا محسوب ميگردد .

تبصره8: شهرداري مستند به  تبصره ذيل ماده 181 قانون  بر نامه 5 توسعه موظف است  عوارض  دريافت نشده در تبصره 6 را از طريق  قانوني پيگيري  ووصول نمايد

 

1

تا زير بناي 100 متر مربع

3/96p

5/06p

2

تا زير بناي 200 متر مربع

4/4p

5/72p

3

تا زير بناي 300 متر مربع

4/84p

6/6p

4

تا زير بناي 400 متر مربع

5/28p

7/92p

5

تا زير بناي 500 متر مربع

6/16p

9/46p

6

از زير بناي 500 متر مربع به بالا

7/26p

11p

 

 

تعرفه شماره (2-1) - عوارض زير بنا (احداث اعياني) صدور پروانه ساختمانی مجتمعها ، آپارتمانهای  ساختمانهاي مسکونی چندواحدي        مورد عمل براي سال 1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

 

عوارض زير بنا (احداث اعياني) صدور پروانه ساختمانی مجتمعها و آپارتمانهای مسکونی به ازای هر متر مربع

معابر 12 متروکمتر

معابر بالای 12 متر

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره (1) : منظور از مجتمع ها ، آپارتمان هاي و ساختمانهاي مسکونی چند واحدي  اعیانی است که در هر طبقه بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد ويا در مجموع از سه واحد مسكوني بيشتر باشد ( عوارض ساختمانهاي بيش از سه واحد بصورت چند واحدي محاسبه و وصول مي گردد)

تبصره (2) : در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع 6.P قابل وصول می باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي گيرد.

تبصره (3) : چنانچه مالكين بادرخواست از شهرداري ويا بدون مجوز اقدام به افزايش بنا نمايند كه موجب تغيير در تعداد طبقات و تعدادواحدها گردد ويا بعد از پروانه تعداد واحدها را افزايش دهد علاوه بر جريمه ودريافت سايرحقوقات متعلق مشمول پرداخت مابه التفاوت به قيمت روز عوارض در زمان پرداخت مي گردد ولي درصورتي كه تعداد واحدها را كاهش دهد وجهي مسترد نخواهد شد .

تبصره (4) :  درصورت درخواست مالکین ساختمان های آپارتمانی ، مسکونی و... که دارای  پایان کار می باشند جهت احداث طبقه جدید عوارض طبق تعرفه آپارتمانی بوده وفقط عوارض زیربنای احداثی جدیدبا ردیف ضرایب محاسبه ووصول میشود ودرصورت اضافه بنا بدون مجوزضمن طرح پرونده درکمیسون ماده 100 مشمول مابه التفاوت عوارض به صورت کلی وبه قیمت روز میباشد

n= تعداد واحد های احداثی درهربلوک ملاک محاسبه میباشد 

1

تا زير بناي 200 متر مربع

.p ( n+10)/44

.p ( n+10)/57

2

تا زير بناي300 متر مربع

( n+10)/48p

( n+10)/66p

3

تا زير بناي 400متر مربع

( n+10)/52p

( n+10)/79p

4

تا 500 متر مربع

( n+10)/61p

( n+10)/94p

5

تا 501 متر مربع وبيشتر

( n+10)//72p

( n+10)1/1p

K%= معادل 10% ضريب جدول (1-1) زيربناي مسكوني تك واحدي  مي باشد.

 

 

 

تعرفه شماره (3-1)- عوارض پذيره يك متر مربع از يك واحد تجاري مورد عمل براي سال1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

1

عوارض پذيره در زير زمين

7/26p

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره (1) : عوارض پذیره طبقات پايين تر از زيرزمين ، به ازای هر طبقه پایین تر از زیرزمین20%کمتر از عوارض پذیره زیرزمین برای هر متر مربع محاسبه خواهد شد.

تبصره (2) : در خصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد تجاری ، عوارض متعلقه به ازای هر متر مربع برای انباری متصل به واحد تجاری معادل70% عوارض یک متر مربع پذیره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازای هر متر مربع معادل 50%عوارض یک متر مربع پذیره تجاری همان طبقه قابل احتساب و وصول می باشد.

 

تبصره (3) : مدارک اثبات تجاری بودن ملک برابر ضوابط طرح تفضیلی مصوب می باشد

تبصره (4) :  عوارض مسکونی درطیقات فوقانی واحد های تجاری معادل 50% ضریب تجاری یا 5/1 برابر ضریب مسکونی (هر کدام بیشتر باشد) محاسبه ووصول میگردد .

 

2

عوارض پذيره در همكف

9/24p

3

عوارض پذيره در طبقه اول

6/16p

4

عوارض پذيره در طبقه دوم

5/72p

5

عوارض پذيره درطبقه سوم به بالا

5/06p

6

عوارض پذيره در نيم طبقه(بالكن داخل مغازه)

50%طبقه مربوطه

 

 

 

تعرفه شماره (4-1)- عوارض پذيره يك متر مربع از چند واحد تجاريمورد عمل براي سال1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

1

عوارض پذيره در زير زمين

. ( n+10)/72p

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره (1): عوارض کل بنا بر اساس معبر اصلی محاسبه میگردد

تبصره (2) : در واحدهای تجاری که به صورت مجتمع احداث می شوند ، فضاهاي مشاعي و همچنين سرويس بهداشتي ، نمازخانه و تأسيسات مشمول50%عوارض پذیره خواهد بود.

تبصره (3) : درخصوص انباري متصل و يا مجزا یک واحد تجاري عوارض متعلقه به ازاء هرمترمربع براي انباري متصل به واحد تجاري معادل 70% عوارض يك مترمربع پذيره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاري به ازاء هر متر مربع معادل 50% عوارض يك مترمربع پذيره تجاري همان طبقه قابل احتساب و وصول مي باشد..

تبصره (4) : برای محاسبه عوارض پذیره بانک ها ، مؤسسات مالی اعتباری ، قرض الحسنه  و... n برابر 10میباشد .

n = تعداد واحد درهرطبقه مجتمع ملاك محاسبه می باشد .

 

2

عوارض پذيره در همكف

/92p. ( n+10)

3

عوارض پذيره در طبقه اول

. ( n+10)/61p

4

عوارض پذيره در طبقه دوم

. ( n+10)/57p

5

عوارض پذيره درطبقه سوم به بالا

. ( n+10)/506p

6

عوارض پذيره در نيم طبقه(بالكن داخل مغازه)

50%طبقه مربوطه

 

 

k% معادل 10% ضريب جدول (1-3) عوارض پذيره تجاري تك واحدي مي باشد

 

 

 

تعرفه شماره (5-1) - عوارض پذيره   اداریمورد عمل براي سال1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

1

عوارض پذيره ( احداث اعياني ) واحدهاي اداري به ازاء هر متر مربع

        به ازاي هرمتر مربع

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره(1): وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهاي اداري مي باشد كه رعايت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح مصوب ( هادي، تفصيلي ) حسب مورد  ملاك عمل قرار مي گيرد .

تبصره (2): وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی ووابسته به دولت ومؤسسات خیریه برای ایجاد ساختمان مؤسسات خود مطابق ماده 100 قانون شهرداري و تبصره 4 ماده 26 قانون نوسازي و عمران شهري مکلف به دریافت پروانه ساختمان از شهرداری ورعایت می باشد .

2

عوارض پذيره در زير زمين

16/06p

3

عوارض پذيره در همكف

21/12p

4

عوارض پذيره در طبقه اول

17/8p

5

عوارض پذيره در طبقه دوم

12/3p

6

عوارض پذيره درطبقه سوم به بالا

11/2p

7

 

 

 

 

 

تعرفه شماره (6-1) -  عوارض پذيره واحدهاي  صنعتي مورد عمل براي سال1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

1

عوارض پذيره واحدهاي  صنعتي ، فن آوران (صنایع نیمه مزاحم )

 به ازاي هر متر مربع

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره(1): وصول عوارض مزبور در خصوص واحدهايی که کاربری واحد مورد نظر صنعتي باشد و يا آنكه كاربري غير مرتبط بوده كه باطرح موضوع در كميته فني و یا کمیسیون ماده 5 حسب مورد تغيير كاربري يافته باشد علاوه بر عوارض هاي متعلقه بابت واحدهاي صنعتي مطابق با اين تعرفه قابليت ایصال دارد .

تبصره (2) : چنانچه در قسمتي از كاربري مذكور ، واحدهاي مسكوني، تجاري يا اداري درخواست گردد كه ضوابط طرح اجازه احداث را داده باشد و يه مجوز احداث آن از مراجع قانوني دريافت شده باشد عوارض آن مطابق تعرفه باكاربري مربوه محاسبه و دريافت مي گردد.

 

 

2

عوارض پذيره در زير زمين

24/2p

3

عوارض پذيره در همكف

26/8p

4

عوارض پذيره در طبقه اول

18/2p

5

عوارض پذيره در طبقه دوم به بالاتر

16/5p

 

 

 

تعرفه شماره (7-1)- عوارض پذیره هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها مورد عمل براي سال1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

1

عوارض پذیره هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها به ازای هر متر مربع

مطابق تعرفه صنعتی

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره (1) : به استناد ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/1370 عوارض پذیره صدور پروانه جهت هتل ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه ها برابر بخش صنایع خواهد بود.

تبصره (2) : به استناد بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/84؛ عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم با اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوط پرداخت خواهد شد (با تقاضاي سازمان گردشگري)

تبصره (3) : عوارض فضاهاي تجاري داخل ساختمان اصلي هتل برابر تعرفه تجاری محاسبه ووصول خواهد شد .

2

عوارض پذيره در زير زمين

24/2p

3

عوارض پذيره در همكف

26/8p

4

عوارض پذيره در طبقه اول

18/26

5

عوارض پذيره در طبقه دوم به بالاتر

12/54p

6

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره (8-1)- عوارض بر فضای اشغال شده توسط تاسیسات شهری(دکلهای مخابراتی-ترانسفرماتور-پستهای مخابراتی و...)مورد عمل در سال 1398

رديف

نوع عوارض

 ضريب عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

1

منبع آب ،پست ترانسفورماتور

20/24p

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

دراجرای تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی  شهرداری موظف است از کلیه بهربرداران اعم از حقوقی وحقیقی (سازمانها وکلیه دستگاه های اجرایی مندرج درماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری  مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی ) که مبادرت به نصب وبهره برداری از انواع تجهیزات مخابراتی وارتباطی اعم از دکل BTS  وتکرارکننده و.... در حریم ومحدوده شهر اقدام مینماید .علاوه بر اجاره محل ، عوارضی  تحت عوارض پایه دار به صورت ماهیانه براساس فرمول تعریف شده  وصول تا به منظور مدیریت وساماندهی  باالزامات شهری ،زیبا سازی ،زیست محیطی  وکاهش آلودگی ها بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان هزینه شود .

دکل : عبارت است از انواع سازه های  فلزی  که درپشت بامها وفضا های شهری به صورت مهاری وغیره مهاری خود ایستا نصب شده وبر روی آنها انواع آنتن نصب میشود .

تبصره: عوارض نصب در هنگام صدور مجور با در نظر گرفتن كليه مقررات و حسب تاييديه محل ازطريق مراجع قانوني محاسبه و وصول خواهد شد.

2

پست  گاز ، پست مخابرات ،پست برق ....

20/24p

3

تصفیه خانه های آب وفاضلاب

25/3p

4

دکل های مخابراتی (BTS) و...

33/6p

5

کیوسک تلفن و...

25/3p

6

عوارض پايه(نصب) رديف 4و5

اين عوارض در هنگام صدور مجوز اخذ مي گردد

معادل 1 برابر ضرايب فوق براي هر متر مربع سطح اشغال

 

 

 

 

تعرفه شماره (9-1)- عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهاي آموزشي،ورزشي، فرهنگي، هنري، بهداشتی و درمانی مورد عمل براي سال1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

1

عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهاي آموزشي،ورزشي، فرهنگي، هنري، بهداشتی و درمانی به ازاء هر متر مربع

به ازاي هرمتر مربع زيربنا

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

تبصره (1) : مساجد، تكايا، حسينيه ها ، امامزاده ها ، اماکن مقدسه و متبرکه با تأیید اوقاف (موضوع نامه شماره 234991/89 مورخ 25/5/89 رئیس ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور) در حد ضوابط طرح تفصیلی (مصوب) معادلp 1 براي هر متر مربع زير بنا محاسبه و وصول مي گردد.

تبصره (2) : درصورت احداث  بنای  تجاری وخدماتی درفضای  مذهبی وساير اماكن ذكر شده در تبصره 1 ( فضاهاي آموزشي ،ورزشي،فرهنگي،هنري،بهداشتي،درماني )بارعايت ضوابط طرح مصوب واخذ مجوز ازمراجع ذي ربطعوارض آن مطابق تعرفه عوارض تجاري  محاسبه و وصول میگردد .

تبصره (3) :  عوارض ساختمانهاي ساختماني آموزشي ،ورزشي ،فرهنگي و... خصوصي و غير انتفاعي  به ماخذ تعرفه اداري محاسبه ودريافت مي گردد مشمول اين تعرفه نمي گردند.

 

2

زیر زمین

13/4p

3

همکف

17/6p

4

اول

15/4p

5

 

دوم وبالاتر

13/4p

5

 

 

 

 

 

تعرفه شماره (10-1)- عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای مطب پزشکان ، روانپزشکان ، دندانپزشکی ، بینایی سنجی ، رادیولوژیستها ، سونوگرافی ،

داروخانه ها و حرف وابسته  مورد عمل براي سال1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

1

عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهای مطب پزشکان ، روانپزشکان ، دندانپزشکی ، بینایی سنجی ، رادیولوژیستها ، سونوگرافی ، داروخانه ها و حرف وابسته به ازای هر متر مربع

 

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره(1) : مطب پزشکان ، دندانپزشکان، رادیولوژیستها ، سونوگرافی ، داروخانه ها در صورت تقاضای صدور پروانه ساختمانی مختلط در یک بنا مشروط به اینکه ضوابط و مقررات جاری مقرر در طرح مورد عمل، انجام این امر را مقدور بداند ، عوارض متعلقه برای زیربنای تجاری و مسکونی (تک واحدی و مجتمع) هر یک بطور جداگانه و بر اساس تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره (2)  عوارض مزبورمشمول آن دسته از ساختمانهایی است که درکاربری مربوط  به خدمات ذکر شده میباشد مبنای محاسبه است

تبصره (3) تعرفه مزبور مشمول ساختمانهاي موضوع  بند 24 ماده 55 قانون شهرداری نمی گردد .

 

2

در زیرزمین

16/7p

3

در همکف

25/3p

4

  از طبقه اول به بالا

13/4p

 

انباری در زیر زمین یا همکف و دیگر طبقات

50 درصد تعرفه مصوب

 

تعرفه شماره (11-1) - عوارض حصار کشی ودیوار کشی برای املاک فاقد مستحدثات  مرد عمل در سال 1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

1

عوارض صدور مجوز احصار در مورد اراضي داخل محدوده شهر به ازاء هرمترطول

4/4p

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره (1) : عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده 110 قانون شهرداری كه مقرر مي دارد : "نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر يا موازين شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب انجمن شهر مي‌تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي‌تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي‌شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورتي حساب قطعي تلقي مي‌شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورت حساب‌هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراء كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم الاجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجراء بگذارد." از شمول اين تعرفه مستثني است

تبصره (2): ارتفاع مجاز جهت احصار با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر خواهد بود. (شهرداری مکلف است ارتفاع دیوار و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج نماید)

2

عوارض صدور مجوز احصار در مورد اراضي واقع در  حريم شهر به ازاء هر مترطول

6/6p

 

 

 

   

                                        

 

 

 

 

 

تعرفه شماره (12-1) هزینه تامین پارکینگ مسکونی وتجاری اداری وسایر کاربریها با توجه قوانین وضوابط مربوطه براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره مورد عمل براي سال1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

 

عوارض حذف پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره به ازای هر متر مربع

 

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره (1) : با توجه به اینکه بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می باشد، شهرداريها مکلفند مالکین را ملزم به تأمین یا احداث پارکینگ در همان ساختمان یا در محل دیگری در محدوده شهر (با تأیید شهرداری) نمایند.

تبصره (2) : در موارد استثنا از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده 5 یا کمیته های فنی طرحهای هادی) بدون تأمین پارکینگ ،پروانه ساختمانی صادر نماید :

 1. ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
 2. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
 3. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
 4. ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد.
 5. ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد ، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
 6. در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره (3) : شیب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی  تعیین می گردد.

تبصره (4) : شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه اي واريز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

تبصره (5) :   عوارض حذف پاركينگ منحصراً به هنگام صدور پروانه ساختماني  وتحت شرايط مندرج درتعرفه  محاسبه ووصول ميگردد.

تبصره(6): عوارض حذف پاركينگ ياكسر پاركينگ ازساختمانهايي كه راي جريمه كميسيون ماده 100صادر شده است در يافت نمي گردد.

 

1

مسكوني

74/8p

2

تجاري

29/7p

3

اداري

67/7p

4

ساير كاربري ها

92/4p

 

 

 

 

 

                                                  

تعرفه شمار(13-1) - عوارض تعمير ساختمان (تعمیرات اساسی)مورد عمل براي سال1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

1

برای واحدهاي مسكوني به ازاء هر متر مربع

40درصد  عوارض زير بنا صدور پروانه ساخت

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره (1) : مادامي كه مالكين و يا قائم مقام قانوني آنها تغييري در وضعيت ملك خود اعم از واحدهاي مسكوني، اداري، تجاري، آموزشي ،ورزشي ،مذهبي، پزشكي ،درماني و غيره بوجود نياورند كه مغاير با مفاد پروانه ساختمان و نقشه تاييد شده از سوي شهرداري نباشد، عوارض تحت عنوان تعميرات به آنان تعلق نخواهد گرفت .

تبصره (2) : این عوارض شامل تعمیرات جزئی یا داخلی (نقاشی ، کف سازی و ....) نخواهد شد و صرفاً تعمیرات اساسی مثل تعویض سقف یا ستون یا پل گذاری ومقاوم سازي  را مشمول می شود.

تبصره (4) : نحوه محاسبه عوارض مربوط به تعويض سقف براي واحدهاي مسكوني و غيره كه بصورت شيب دار اجرا مي شوندمعادل 70%عوارض اين تعرفه مي باشد .

تبصره (5) : این عوارض به ازای هر متر مربع نبایستی از حداکثر 40% عوارض هر متر مربع صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری آن بیشتر باشد.

2

برای واحدهاي تجاری  ،بانکها ومؤسسات مالی اعتباری به ازاء هر متر مربع

40درصد  عوارض پذيره در زمان صدور

3

برای واحدهاي اداری - صنعتی به ازاء هر متر مربع

40درصد  عوارض پذيره در زمان صدور

4

برایواحدهاي آموزشي ، ورزشي، مذهبي، پزشكي، بهداشتي، درماني و غيرهبه ازاء هر متر مربع

40درصد  عوارض پذيره در زمان صدور

 

 

تعرفه شماره (14-1) عوارض تبدیل پیلوت یا زیرزمین به مسکونیمورد عمل براي سال1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

1

عوارض تبديل پيلوت به مسكوني

2 برابر عوارض زير بنايي

به ازای هر متر مربع تبدیل شده

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره (1) : بر اساس ضوابط شهرسازی و پس از تأیید کمیسیون ماده 5،چنانچه تبديل پيلوت و زیرزمین به مسكوني داخل تراكم مجاز (پايه) باشد محاسبه عوارض بر اساس این تعرفه و چنانچه خارج از تراكم مجاز باشد بر اساس تعرفه فروش تراكم مسكوني خواهد بود .

تبصره (2) درصورتی که مالکین بدون مجوز اقدام به تغییر وتبدیل پیلوت به مسکونی ...  نمایند  پس از طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 درصورت عدم حکم به اعاده به وضع پروانه به عبارتی درصورت صدور جریمه از سوی کمیسیون علاوه بر جریمه عوارض به قیمت روز قابل وصول می باشد .

تبصره 3: عوارض مزبور صرفا" بمنظور تغيير دراستفاده ويا تبديل پيلوت يازيرزمين به مسكوني ميباشد كه علاوه بر عوارض زيربنايي مي باشد

2

عوارض تبدیل زیرزمین به مسکونی

2 برابر عوارض زير بنايي

به ازای هر متر مربع تبدیل شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره (15-1) - عوارض پيش آمدگي وبالکن  مشرف به معابر  مورد عمل براي سال1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

کلیه کار بریها

مسکونی

 تجاری

 اداری

 صنعتی

 آموزشی، فرهنگی،  درمانی ، ورزشی، وسایر

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

با عنایت به مصوبه شماره 55019/310/300 مورخ 29/10/87 شورای عالی شهر سازی  ومعماری ایران  درخصوص ضوابط ومقررات  ارتفاع کیفی  سیما ومنظر شهری احداث هرگونه بالکن درمعابر عمومی ممنوع  اعلام گردیده است  اين عوارض صرفا" مشمول بالكن هايي مي گردد كه مجوز احداث را از كميسيون ماده 5 دريافت نموده ويا در كميسيون ماده 100مطرح و كميسيون راي به ابقاء بالكن صادر كرده باشد.

تبصره (1) : كليه ضوابط مقرر در بخشنامه 34/3/1/25798 مورخ 8/12/1372 وزير محترم كشور به شرح ذیل لازم الرعايه است :

1- در صورتيكه پيش آمدگي در معبر عمومي، بصورت روبسته و زير بناي مفيد مورد استفاده واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي قرار گيرد، علاوه بر اينكه جزو زيربناي مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد. از هر مترمربع پيش آمدگي برابر این تعرفه مشروط بر اينكه از  قيمت روز زمين تجاوز ننمايد، از متقاضيان وصول خواهد گرديد.

2- اگر پيش آمدگي بصورت روبسته و داراي ديوارهاي جانبي باشد ولي بصورت بناي غيرمفيد مورد استفاده قرار گيرد (صرفاً بصورت بالكن) علاوه بر اينكه جزو زيربناي ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد، از هر مترمربع پيش آمدگي 50% بند يك وصول خواهد شد.

3- چنانچه پيش آمدگي بصورت روباز و فاقد ديوارهاي جانبي باشد (تراس) فقط معادل 50% بند يك وصول خواهد شد.

تبصره: چنانچه پيش آمدگي سقف آخرين طبقه بنا صرفاً بصورت سايه‌بان مورد استفاده قرار گيرد. مشمول مقررات اين تعرفه نخواهد بود. 

تبصره (2) : چنانچه پيش آمدگي پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط كميسيون ماده صد وصول عوارض پيش آمدگي بصورت مازاد بر تراكم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد .

 تبصره (3) : ملاک محاسبه اراضی دوبر الزاماً بر باقیمت منطقه ای  بیشتر ملاک محاسبه است

تبصره (4) : املاک واقع دربر میادین 20% بیشتر محاسبه میگردد .

تبصره (5) واحد های مسکونی  درطبقات فوقانی تجاری  معادل 5/1 برابر ضریب فوق محاسبه ووصول میگردد

تبصره 6:  واحد هاي تجاري -  صنعتي- اداري واموزشي  وغيره 2 برابر قيمت منطقه اي محاسبه ووصول گردد

 

1

در معابر با عرض30متر وبیشتر

47/5p

4/55p

39/6p

 

79/2p

59/4p

2

در معابر با عرض 20تا30 متر

41/3p

 

13/8p

34/5

 

69/08p

50/6p

3

 

در معابر با عرض 12تا تاكمتر از20 متر

27/06p

9/2p

22/66p

45/3

34/1p

4

در معابر با عرض8و11متر

24/4p

5/28p

9/2p

27/2p

20/46p

5

در معابر با عرض 8تا وکمتر

17/16p

5/5p

14/3p

28/6p

21/3p

 

 

 

تعرفه شماره (16-1) - عوارض برارزش افزوده  حاصل از ارتفاع مازادودهنه مغایر با ضوابط مجازپروانه ساختمانيمورد عمل براي سال1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

1

 

اضافه ارتفاع برای واحدهای مسکونی

P8/8* سطح بنا * ميزان ارتفاع اضافه شده به متر

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره(1): وصول عوارض موضوع این تعرفه در موارد مغایر با مفاد پروانه ساختمانی ، صرفا"درصورت ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده صد ، مجاز می باشد.

تبصره (2) : منظور از سطح بنا، سطح طبقه ای است که اضافه ارتفاع دارد.

تبصره (3) به عوارض مازاد بر ارتفاع مجاز درصورتی که مربوط به تراکم باشد بابر عوارض فروش تراکم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح  محاسبه ووصول میگردد .

تبصره 4: ملاك ميزان اضافه ارتفاع و دهنه مغاير ضوابط طرح مصوب مي باشد.

2

اضافه ارتفاع برای واحدهای تجاری

10/12p×سطح بنا ×ميزان ارتفاع اضافه شده به متر

3

اضافه ارتفاع برای واحدهای اداری و صنعتی

22/66p×سطح بنا ×ميزان ارتفاع اضافه شده به متر

4

اضافه ارتفاع برای واحدهاي فرهنگي . هنري ، ورزشي ، آموزشي ، بهداشتي درماني ، پزشكي و غيره

9/9p×سطح بنا ×ميزان ارتفاع اضافه شده به متر

5

عوارض دهنه مغایر برای واحدهای تجاری

P5/06×مساحت واحد تجاری×ميزان دهنه اضافه شده به متر

 

 

فصل دوم

ارزش افزوده اراضی و املاک

 

تعرفه شماره2-2) ارزش افزوده ناشي از درخواست  تغيير كليه كاربري ها به كاربري مسكوني  مورد عمل براي سال 1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

ارزش افزوده ناشي از  تغيير كليه كاربري ها به كاربري مسكوني

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره (1) : املاكي كه بر اساس طرح هاي مصوب شهري یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده 5 ، مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربری یابد این عوارض اخذ خواهد شد.

تبصره (2) : درصورتي كه كاربري ملكي از كاربري با ارزش بالا به كاربري با ارزش كمتر تغيير يابد عوارض اين تعرفه دريافت نخواهد شد.

 

 

1

آموزشي به مسكوني

54/1p

2

اداري به مسكوني

47/5p

3

صنعتي به مسكوني

15/8p

 

ساير كاربريها به مسكوني

40/7p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  نحوه وصول عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحها ي عمراني وتوسعه معابر شهري وتغيير وتعيين كاربري

عوارض ارزش افزوده (حق مشرفيت ) : مالكيني كه ملكشان در اجراي ضوابط طرح تفضيلي و يا تغيير كاربري از طريق مراجع ذي ربط (كميسيون ماده 5 يا كميته فني ) مشرفيت پيدا ميكند ويا مالكين املاك برجبهه اول اقدام به خريد يا استفاده از ملك واقع در جبهه دوم و سوم (جبهه اول، دوم و سوم براساس قانون نوسازي معيين مي گردد.) مي نمايند وملكشان مشرفيت مي يابد قيمت اين املاك قبل از اجراي طرح هاي مصوب يا تغيير كاربري يا خريد واستفاده جبهه هاي دوم وسوم ملك وارزش آن بعد از طي اين مراحل توسط كارشناسان رسمي دادگستري تعيين 80% افزوده ملك به عنوان عوارض مشرفيت ودر هنگام مراجعه مالك به شهرداري قابل وصول مي باشد .

  تبصره (1) : شهرداري مكلف است مراتب راباوسايل ممكن به آگاهي عموم  رسانده تا شهروندان وموديان مربوطه در اسرع وقت جهت مفاصا حساب ه شهرداري مراجعه نمايند

تبصره (2) : املاكي كه تحت تعريض معابر واقع  ميشوند وجبهه دوم درجبهه اول واقع مي گرددمشومل 80% ارزش افزوده  ميگردند .

تبصره (3) : تغيير كاربري با هر عنوان ضمن طرح پرونده در كميسيون ارزياب  وطي سيكل اداري  80% از ارزش راي كميسيون مربوطه اخذ ووصول خواهد شد .

تبصره (4) :‌  بر اساس  طرح تفضيلي حد اكثر سطح اشتغال اراضي با كاربري تجاري ....... مساحت زمين مي باشد پس از اخذ مجوز از وراجع ذي صلاح و صدور مجوز براي ساخت مازاد بر ضوابط علاوه بر عوارض متعلقه مشمول 40%ارزش افزوده نيز مياشد

تبصره (5)‌ :  عوارض تعيين  كاربري از تجاري يا اداري به مسكوني با توجه به كاهش ارزش  ملك وجهي  وصول نمي گردد  .

تبصره د(6) : عوارض تعيين كاربري مشمول اراضي  واملاكي ميگردد كه فاقد كاربري بوده وتوسط كميسيون ماده 5 ياكارگروه معماري وشهرسازي تعيين كاربري مي گردند

تبصره (7) : كليه وجوه حاصل از هرنوع تغيير وتعيين كاربري  وفروش تراكم ابتدا توسط متقاضي برابر تعرفه  موصوفه بحساب سپرده  شهرداري واريز وفيش واريي به همراه پرونده  دركميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي معماري  وشهرسازي كشور مطرح ودرصورت تصويب شهرداري وجوه واريزي به حساب سپرده  را به حساب درآمدي جابجا نمايد  ودرصورت عدم موافقت با درخواست متقاضي وجوه واريزي به حساب سپرده به متقاضي مسترد گردد.

تبصره (8) :  املاكي كه دراثر تعريض معبر قسمتي از آن درتعريض قرارگيرد وشهرداري خسارتي به مالك پرداخت نمايد ارزش افزوده  درمقابل مطالبات ملك قابل تهاتر  است  تبصره فوق درصورتي قابل اجرا است كه ضرورت طرح از طرف شهرداري  تشخيص داده شود ودردرخواست غرامت از طرف مالك شهرداري موظف است  مبلغ ارزش افزوده  را محاسبه واز ملك وصول نمايد.

 تبصره (9) :  املاكي كه دراثر اجراي طرح هاي عمراني برفضاي سبز و... قرار ميگيرندمشمول پرداخت 80% ارزش افزوده ملك براساس قيمت روز كه توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين ميگردد ، مي باشند . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره4)-2)  عوارض ارزش افزوده ناشی از  مازاد بر تراكم درسطح وارتفاع دركاربري هاي مختلفدر سال1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

 

مسکونی

تجاری

اداری

خدماتی، آموزشی،بهداشتی،...

صنعتی وگار گاهی

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره (1) : عوارض فوق مشمول ساختمانهايي ميگردد كه مجوز احداث بناي مازاد بر تراكم را از كميسون ماده 5 يا ساير مراجع ذي صلاح اخذ نموده باشد

تبصره (2): ساختمانهايي كه بدون مجوز شهرداري  اقدام به احداث بناي مازاد برتراكم نموده اند دركميسون ماده صد مطرح ومنجر به جريمه وابقاء بنا ميگردند علاوه بر جريمه مشمول پرداخت عوارض به روز برابر تعرفه جداول مزكور براي زيربناي مازاد بر تراكم  مي باشند (اين عوارض فقط مشمول زير بناي مازاد بر تراكم مي گردد عوارض زيربناي در حد تراكم برمبناي تعرفه 1-1و1-2 محاسبه و دريافت مي گردد)

تبصره (3) : عوارض فروش تراكم آن قسمت از بنايي كه هم مشمول مازاد بر سطح وهم مازاد بر ارتفاع ميگردد باضريب 5/1 محاسبه ووصول ميگردد

تبصره 4 : عوارض فوق علاوه بر عوارض زيربنايي (عوارض پذيره) مي باشد از آنجايي كه عوارض وجرايم دومقوله كاملاً جداگانه مي باشند وهركدام مجزا قابل وصول ميباشند لذا مالكيني كه مازاد بر تراكم ساخت وساز مينمايند مشمول عوارض فوق الاشاره ، جريمه كميسيون ماده صد وعوارض زيربنا نيز هستند .  

 تبصره (5) : ملاک محاسبه اراضی دوبرو بيشتر الزاماً بر باقیمت منطقه ای  بیشتر ملاک محاسبه است

تبصره (6) :عوارض املاک واقع دربر میادین 20% بیشتر محاسبه و وصول میگردد .

تبصره (7) واحد های مسکونی  درطبقات فوقانی تجاری  معادل 5/1 برابر ضریب تعرفه مسكوني محاسبه ووصول میگردد .

 

1

بر معابر با عرض30متر وبیشتر

40/48p

24/86p

31/02p

93/06p

124/08p

2

بر معابر با عرض 20متر و كمتر از 30 متر           

31/68p

19/58p

79/86p

120/12

160/16p

3

 

بر معابر با عرض 12متر و كمتر از 20متر            

31/68p

19/8p

49/06p

74/14p

100/32p

4

بر معابر با عرض 8تا11 متر         

 

24/42p

32/56p

38/94p

61/6p

58/96p

5

بر معابر با عرض 8متر وکمتر

28/6p

17/16p

42/9

64/46p

86/46p

                   
 

 

تعرفه شماره (5-2)- ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران وتوسعه شهري  مورد عمل براي سال 1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

 

 ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهري

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره (1) : زمان وصول این عوارض به هنگام صدور پروانه ساخت و  نقل وانتقال (انجام معامله ) و همچنین  درخواست مالک از زمان تصویب طرح جامع خواهد بود .

تبصره (2) : در رابطه با بند 2 ملاک عمل Pقبل از عقب نشینی می باشد.

تبصره (3) : چنانچه مالك برابر ضوابط طرح هاي توسعه شهري امكان استفاده از موقعيت جديد را نداشته باشد، مشمول پرداخت اين عوارض نخواهد بود.

تبصره (4) : عوارض حق ارزش افزوده برای املاک با عمق زیاد و یا املاک در جبهه های بعدی بشرح ذیل می باشد :

 جبهه اول (تا عمق 30 متر) چنانچه در بر معبر واقع شود  100% تعرفه.

جبهه اول (تا عمق 30 متر) چنانچه در بر معبر واقع نشود  60% تعرفه.

جبهه دوم (عمق 30 تا 60 متر) 40% تعرفه.

جبهه سوم (عمق 60 متر و بیشتر) 20% تعرفه.

تبصره (5) : در صورت الحاق جبهه های پشتی به جبهه مشرف به معبر در صورت پرداخت بند های فوق مابه التفاوت عوارض تا عمق 30 متر به عنوان جبهه اول بصورت 100% قابل وصول است.

تبصره (6) : مبلغ پرداختی توسط مالک نبایستی از حداکثر 20% قیمت روز (کارشناسی) ملک بیشتر باشد.

تبصره (7) : املاک تجاری که با اجرای طرحهای توسعه عمران شهری به بوستانها مشرف می شوند تا فاصله 20 متر از بوستان مشمول پرداخت 2.P عوارض حق مشرفیت به ازای هر متر مربع عرصه خواهند شد.

تبصره (8) : املاكي كه در اثر تعريض معبر، قسمتي از آن در تعريض قرار گيرد، در اين حالت شهرداري مي تواند عوارض موضوع اين تعرفه را در مقابل مطالبات مالك تهاتر نمايد.

1

املاکی که در بر معبر احداثی قرار می گیرند

متراژ عرصه×5/5p× عرض معبر

2

املاکی که در بر معبر اصلاحی قرار می گیرند

متراژ عرصه ×5/5p×(عرض معبر قدیم-عرض معبر جدید)

3

املاک با کاربری تجاری

K برابر بند 1 و 2

 

 

 

           
 

 

 

فصل سوم

 

اشخاص حقوقی (عمومی دولتی و غیر دولتی)

تعرفه شماره (1-3)- عوارض حق الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي مورد عمل براي سال 1398

 

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

 

عوارض حق الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي

معادل 8% حق الثبت

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

مودي دراين تعرفه داداره ثبت اسناد و املاك مي باشد.

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره  (3-3)- عوارض بر تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی مورد عمل براي سال 1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

 

عوارض تابلومازاد بر استاندار تعین شده

 

بند 26 ماده71 قانون موسوم به شوراها

 

تبصره(1) : به استناد بند 27 ماده 55  و ماده 92 قانون شهرداری و بند 25 ماده 71 قانون شوراها و همچنين دادنامه شماره 551 مورخ 20/8/92 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ،این عوارض قابل وصول است.

تبصره (2): وصول این عوارض  شامل ادارات دولتي و بیمارستانهای دولتی نخواهد شد.

تبصره (3) : عوارض  صدور مجوز نصب برای یک بار قابل وصول است.

تبصره (4) : کلیه مالکین تابلوهاي تبلیغاتی سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز لازم از شهرداری اقدام نمایند در غیر این صورت شهرداری رأساً نسبت به جمع آوری تابلوهاي تبلیغاتی فاقد مجوز با اعلام کتبی اقدام خواهد نمود. در صورت ورود هر گونه خسارت به اموال آنان مسئولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود.

تبصره (5) : تابلوهايي كه صرفاً جهت معرفي اماكن مربوطه و جهت اطلاع رساني مطابق با استاندارد متراژ a*b مي باشد از پرداخت عوارض  ساليانه معاف است.

تبصره 6:

تابلو معرفی پزشکان باید  50*70

تابلو کسبه وبازاریان 100*50

تابلو بانک ها  بیمه ها  وسایر ادارات 100*200

تبصره 7: محاسبه تابلوهای تبلیغاتی  براساس  قیمت منطقهای تجاری محاسبه گردد

1

صدور مجوز نصب تابلوهاي تبليغاتي و خارج از ضوابط شهرسازي به ازای هر متر مربع

26/40p

2

عوارض سالیانه تابلوهاي تبليغاتي و خارج از ضوابط شهرسازي (متر مربع)

13/2p

3

نصب بیلبرد (متر مربع)

4/8p

روزانه هر متر مربع.......... ریال

4

نصب پلاکارد با مجوز شهرداری

ورودی هر پلاکارد 200000 ريال

روزانه هر متر80000ریال

5

دیوار نویسی با مجوز شهرداری

            ورودی200000 ريال

روزانه هر متر مربع 70000 ریال

6

نصب داربست تبلیغاتی با مجوز شهرداری

روزانه هر متر مربع 6000ریال

7

تابلوهاي پزشكانمازاد بر  تابلو معرف  (ساليانه)

در معابر عمومي4/5p

 

8

تبليغات بانكها و استقرار خودروهاي جوايز قرض الحسنه به منظور تبليغات در معابر

به ازاي هر دستگاه خودرو در هر دوره سه ماهه و كمتر از آن  4000000ریال

 

 

 

 

فصل چهارم

مؤدیان خاص

تعرفه شماره (1-4)- عوارض قطع اشجار مورد عمل براي سال 1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

 

عوارض قطع اشجار به ازاء هر اصله درخت

مبلغ  به ازاي قطع هر اصله درخت

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره(1) :  رعايت آیین نامه قانون ”اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب“ مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامي است.

 

تبصره (3) منظور از بن درخت محيط پايين ترين قسمت ساقه درخت كه از خاك بيرون است . 

تبصره (4): منظور از سن درخت ، عمردرخت ميباشد كه مسئول تشخيص كارشناس فضاي سبز است

تبصره (5): محكوميت مرتكبين قطع درخت ويا ازبين بردن آن به مجازات قانوني و پرداخت خسارت ، مانع از اخذ عوارض مقرر در اين مصوبه نمي گردد.

 

1

هر اصله درخت با محيط تا 15 سانتي متر

3564000 ریال

3

هر اصله درخت با محيط بن 15تا 50 سانتي متر

726000ریال 

4

به ازاي هر سانتي متر مازاد بر 50 سانتي متر

41800ريال به بند دو اضافه مي شود

 

 

 

 

 

تعرفه شماره (2-4)- عوارض کشتار دام   مورد عمل براي سال 1397

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

1

عوارض كشتار دام سبك هر رأس گوسفند ، بز ، میش و ...

80000ريال

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره (1) : مسئول كشتارگاه موظف به ارائه آمار كشتار دام درپايان ماه به كارشناس مربوط جهت محاسبه وصول مي باشد .  

2

عوارض كشتار دام سنگين هررأس

200000ريال

3

--------------------------

-----

4

---

-------

 

-----

-----

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره (3-4)- عوارض حق التوزین  مورد عمل براي سال 1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

 

عوارض حق التوزين

معادل5% مبلغ باسكول

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده       

 

تبصره (1) : عوارض موصوفه با ارائه كليه قبوض باسكول به كارشناس درآمد به صورت ماهيانه قابل وصول است .

تبصره (2) :  درصورت قصور درپرداخت  ضمن طرح پرونده دركميسيون ماده 77 از طريق مراجع ذي صلاح قابل وصول است

تبصره (3) عوارض مذكور مشمول كليه اشخاص حقيقي وحقوقي مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره (4-4)- عوارض ساليانه موتورسيكلت و ماشين آلات راهسازي و سنگين شهرداری ناغان  مورد عمل براي سال 1397

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

 

نوع دستگاه

عوارض سالیانه

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره (1) : این عوارض در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناء خودروهای گازسوز) به ازاء سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد(10%) و حداکثر تا 100% افزایش می یابد.

 

1

موتورسيكلت

60000ریال

2

ماشين آلات سنگين تا 10 تن

300000ریال

 3

ماشين آلات بيش از 10 تن

450000ریال

4

ماشين آلات راهسازي

450000ریال

5

وانت تک کابین تا 1 تن

150000ریال

6

وانت تک کابین 1 تا 3 تن

1850000ریال

7

اتوبوس

225000ریال

8

ميني بوس

100000ریال

 

 

تعرفه شماره (2)- عوارض بر ارزش افزوده حاصل ازتفکیک اراضی زیر 500متر مربع و افراز عرصه مورد عمل براي سال 1397

رديف

نوع عوارض

عوارض تفكيك

عوارض كسري حدنصاب

منشاء قانوني

توضيحات

1

عوارض تفكيك عرصه با كاربري مسكوني به ازاء هر متر مربع

6/8p

15/4p

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره(1): عوارض مقرردر اين تعرفه صرفا" مشمول اراضي مي گردد كه خارج قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مي باشند .

 تبصره(2): املاكي كه دراجراي قانون اصلاح ماده 101 مصوب 28/1/90 حقوق مالكانه موضوع تبصره 3 اين قانون را به شهرداري پرداخت نموده اند مشمول عوارض اين تعرفه نمي گردند.

تبصره (3) : کلیه املاکی که باستناد مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سند دریافت نموده ولي عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند درصورتي كه مساحت آنها كمتر از 500مترمربع باشند مشمول پرداخت عوارض تفکیک می باشند.

تبصره(4) : عوارض تفکیک در هنگام صدور مجوزاحداث بنا یابا درخواست تفكيك از سوي مالك ويا هنگام  پاسخ استعلام و نقل و انتقال محاسبه و دريافت مي گردد.

تبصره (5)ساختمانهايي كه بدون دريافت مجوز از شهرداري در عرصه هاي بالاي 500مترمربع ومشمول ماده 101 بصورت غير مجاز احداث گرديده اند  پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد شهرداري برابر مفاد قانون اصلاح ماده 101 نسبت به در يافت حقوق مالكانه مقرر در اين قانون اقدام خواهد نمود جرائم، وساير عوارض مربوط هم علاوه برحقوقات مزبور قابل وصول می باشد.

تبصره (6) : عوارض ذكر شده در اين تعرفه به استثناء تبصره 1 ، فقط مشمول زمين هاي كمتر از 500 متر مربع خواهد بود.

تبصره (5) : رعايت حدنصاب تفكيك مطابق با ضوابط طرح الزامي مي باشد لذا درصورتي كه مجوزي از سوي مراجع ذي صلاح( كميسيون ماده 5 يا ضوابط طرح و . . . )براي تفكيك عرصه زير حد نصاب صادر گردد شهرداري ميزان كسري حد نصاب را مطابق رديف 5 مصول خواهد نمود .

تبصره (6) : درصورت تجميع ملك شهرداري جهت تشويق شهروندان عوارضي معادل 50% اخذ نمايد .

2

عوارض تفكيك عرصه با كاربري تجاري به ازاء هر مترمربع

3/8p

10/12p

3

عوارض تفكيك عرصه با كاربري صنعتي به ازاء هرمترمربع

29/48p

49/28p

4

عوارض تفكيك عرصه با كاربري اداري به ازاء هرمترمربع

17/8p

27/28p

5

عوارض تفکیک عرصه با کاربری آموزشی بهداشتی

26/8p

29/9p

6

 

 

 

 

فصل پنجم- قانون نظام صنفی کشور  وائین نامه اجرایی مربوطه

بموجب ماده 14 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382   افراد صنفی مکلفند همه ساله  عوارض کسب وپیشه خودرا به پردازند

تعرفه شماره (2-5) -  عوارض تغيير شغل و افتتاح محل کسب   مورد عمل براي سال 1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

1

عوارض تغيير شغل

برابر عوارض ساليانه شغل جديد

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره (1) : چنانچه شهرداری بدون اخذ عوارض افتتاح مجوز لازم جهت صدور پروانه کسب را صادر نموده،عوارض افتتاح کسب بر مبنای سال صدور مجوز در صورت داشتن تعرفه مصوب می باشد در غیر این صورت بر اساس سال درخواست افتتاح کسب اقدام می گردد. چنانچه مؤدی دارای سابقه پرداخت عوارض صنفی و یا برگ تشخیص مالیاتی در واحد تجاری و نیز شغل مورد استعلام باشد ملاک محاسبه عوارض افتتاح کسب اولین سال پرداخت عوارض صنفی و یا ارائه برگ تشخیص مالیاتی در شغل مورد نظر می باشد.

2

عوارض حق افتتاح محل كسب

5 برابر عوارض ساليانه شغل موردنظر

3

عوارض حق افتتاح انباری واحد کسبی

5/2 برابر عوارض ساليانه شغل موردنظر

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه شماره (3-5)- عوارض انتقال محل كسب به محل ديگر مورد عمل براي سال 1398

رديف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانوني

توضيحات

 

عوارض انتقال محل كسب به محل ديگر توسط صاحب پروانه

مابه التفاوت عوارض صدور پروانه كسب از محل قديم با عوارض صدور پروانه كسب محل جديد ملاك وصول است. 

بند 16 ماده71 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره (1) : درصورت بدهكار شدن شهرداري در محاسبه مابه التفاوت در عوارض سال آتی تهاتر خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض بر فضای شهری مورد  استفاده برای فعالیتهای  فصلی  ودائمی  کلیه  واحد های تولیدی وخدماتی واقتصادی براساس گروه ودرجه بندی ماهیانه به ریال  در سال 1398

 

گروه

درجه 1

درجه 2

درجه 3

منطقه بندی  شهر  براساس درجه

گروه یک

60588

48048

37620

صنوفدرجه یک:  میدانامام- خیابانامام -  میدانعشایر

صنوف درجه دو:   برخیابانهایانقلابشمالیوانقلابجنوبی- معلم  شهداء

صنوف درجه سه:  خیابانهای گلستان ، بوستان، شهید رجایی ، شهید بهشتی  شهید  با هنر برکوچههشتمتریوکمتروسایر

گروه دو

52272

39718

34214

گروه سه

50160

37620

32313

گروه چهار

48048

34214

29304

گروه پنج

39916

23313

26611

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبصره: بانکها- موسسات مالی واعتباری صندوق های قرض الحسنه  معادل دو برابر درجه یک گروه یک محاسبه گردد.

 

 

 

 

 

عوارض کسب و پیشه مصوب  شورای اسلامی شهر  جهت اجرا در سال 98

گروه یک

گروه دو

گروه سه

 گروه چهار

گروه پنج

داروخانه هاي انسانی

كبابي

خوار بار فروشي

شيشهبري

كارواش

مصالح ساختماني

طباخي

مواد غذايي

پردهفروشی

خشك شويي

لواز م خانگي

قنادي

مرغ وماهي

نمايندگي گاز

خياطي مردانه

داروخانه دامپزشكي

نجاري

پولك ونبات

 دفاتر مشاوره حقوقی

خياطي زنانه

لاستيك فروشي

آلومنيم سازي

خرازان

تزئینات سفره عقد

نوار فروشي

بنگاه معاملاتي

ابزارفروشي

ميوه فروشي

كارواش

نوشت افزار

نقشه كشي ساختمان

فرش فروشي

قصابان

تعميرگاه موتور سيكلت

قفل وكليدسازي

اموزشگاهرانندگي

پاركينگ عمومي

ساندويچي

تعمير گاه دوچرخه

خدماتكامپيوتري

لاستيك فروشي(ماشينالات)

نقاشي اتومبيل

جوشكاری

تعمير لوازم خانگي

ساعت سازي

تعاوني شهرروستا

نقاشي ساختمان

خبازان

اپاراتي وتعويض روغني

لوازمورزشي

باربريها

نمايندگي ايزوگام

تعميرگاه سبك

 باطري سازي

گلسازيوگلدوزي

طلافروشي

عكاسان

تعمير گاه سنگين

رنگ فروشي

كفاشي

فروشكامپيوترونرمافزارها

صافكاري

پوشاك

لوازم برقي

سمساري( فروش اجناس دسته دوم)

خدمات مبايل تعميروفروش تلفن ومبايل

زير بند سازي

تعميرگاه تراكتور

فروش ظروف پلاستيكي

مهرسازي

 

 

 

 

عوارض کسب پیشه مصوب  شورای اسلامی شهر  جهت اجرا در سال 98

گروه یک

گروه دو

گروه سه

 گروه چهار

گروه پنج

شركتخدماتپستي(پیشخوان)

تراشكاري

تعمير گاه راديو وتلويزيون

تودوزي ماشين

كتاب فروشي

تيرچهوبلوك

 لوازم يدكي

 سيم كشي  دينام

لنت كوبي

شركتهاي خدماتي

بلوكزني

لوازم يدكي موتور سيكلت

برق كار ماشين الات

تاكسي تلفني

مدارسغيرانتفاعي

مطبهايشخصي

ادواتسازي

رادياتورسازي

آرايش وپيرا يش  زنانه

كاريابي

دفترخانهاسنادرسمی

لولهكشيگاز

لوازم بهداشتي

آرايشگاه مردانه

داربستفلزی

فروشگاهموتورسيكلت

كابينتسازي

پارچه فروشي

پستتلقيح مصنوعي

قهوه روشی ( کافی شاپ)

دخانیات

تنظيم موتورماشين بادستگاه

برق كشي ساختمان

اش وحليم وكله

عریضهنویسی

رستوران

فايبرگلاس

موزائيك سازي

فروشگاهلوازمشكار

اموزشگاه خیاطی

آهن  فروشی

فروشگاه خوراك دام وطيور

باطري  فروشي

( ماشين الات)

قالی شویی

 لبنیاتی   

فروشگاه مواد غذایی

سنگ تراشی

وانت تلفنی

کفش فروشی

 

بانکها

اهن فروشی اسقاطی

اوراق فروشی اتومبیل

چاپخانه

 

 

فروش کامپیوتر

 گیاهان دارویی

فروش سموم

 

 

لوازم کادوئی

 شرکت تعاونی مصرف

 تابلو سازی

 

 

 

 چلو کبابی

سیسمونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال دیدگاهافراد آنلاین: 14 | بازدید امروز: 51 | بازدید دیروز: 142 | بازدید کل: 445672
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری ناغان می باشد.