شهرداري و مشكلات


برهمگان واضح است که دولت طی سالهای گذ شته به دنبال اجرای برنامه ای بوده تاشهرداریها را از وابستگی به دولت خلاص كند اما در مسير این منظور ، نگاهی به عدم ثبات مدیریت در شهرداریها نداشته ، چرا که وجود شوراها درجاهایی موفق نشان داده امادرخیلی جاها ، به جرأت می توان گفت نه تنها ناموفق بلكه مانع رشد و شکوفایی و پیشرفت بودند ...

برهمگان واضح است که دولت طی سالهای گذ شته به دنبال اجرای برنامه ای بوده تاشهرداریها را از وابستگی به دولت خلاص كند اما در مسير این منظور ، نگاهی به عدم ثبات مدیریت در شهرداریها نداشته ، چرا که وجود شوراها درجاهایی موفق نشان داده امادرخیلی جاها ، به جرأت می توان گفت نه تنها ناموفق بلكه مانع رشد و شکوفایی و پیشرفت بودند چرا که به محض برآورده نشدن مقاصد بعضی از آنها ، دست به اعمالي زده ، که این رفتارهاباعث مي شد تا شهردارها از برنامه ریزیهای مناسب و آینده نگر ،غافل باشند و مدیران جدید هم ، غافل از نگرش حکومت و دولت ، فعالیت هایی را آغاز و با اجرای کارهای غیرکارشناسی و عجولانه و بدور ازدانش و داشتن برنامه کوتاه مدت و در ازمدت ، مشکلاتی را در پایان کار ، برای شهرداری به یادگار گذاشته و صحنه رابه اجبار ترک مي كردند.

 

اگرسیاست گزاران مملکت درقصدخود به این معضل توجه ویژه می نمودند و شوراها را برای تدوین یک برنامه جامع یاری و مجبورمی کردند ، هر شهردار جدید ، موظف به ادامه برنامه ها بوده و کلی از اعتبارات به هدر نمی رفت و بااین رفتار ، هم سرمایه گذاری انجام مي شد و هم هزينه ها كنترل و انجام وظیفه که خود زیباسازی و شهرسازی مناسب مي باشد محقق مي شد به هرصورت نه تنهااین عمل انجام نشد بلکه بااجرای برنا مه های اقتصادی جدید توسط دولت ، بدون توجه به مناطق محروم شهرداریهای اینگونه مناطق رادچارکاهش درآمد ، بدهی های رو به افزایش و فقرنموده که هرمدیری را دچارچالش وسردرگمی کرده که چاره ای جزتسلیم برای افزایش بدهی ها نداشته اگر دراجرای سهام عدالت مدیران ابتدا این سهام رابه شهرداریها و در اولویت دوم مردم را پوشش می دادندخودیک عمل مناسب و سرمایه ای برای این مراکزخدماتی بوده که باعث می شد تاشهرداریهابه سرمایه گذاری دربورس آشنا شده و یک سری منابع درآمدی دردسرساز را برای خودجویانمي شدنددرهرحال برای شهرمان ناغان برنامه ای مدون و مستحکم لازم است که برای دست یافتن به این قضیه یک شورای بدون غرض، شیفته ء خدمت ، باسواد و بدور ازخودنگری و سوداگری لازم است تا بادریافت مشورت و استفاده ازتجربیات دیگران وعلوم مختلف،یک آینده معتبر و درخشان رابرای بیست سال آینده ناغان هدیه و به ارمغان آورد امیدبه توجه ودقت مردم درانتخابات خودکه منجربه یک شهرزیباخواهدشد.

کیوان نصیرپور

 

ارسال دیدگاهافراد آنلاین: 681 | بازدید امروز: 1264 | بازدید دیروز: 193 | بازدید کل: 858584
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری ناغان می باشد.