خطرات مهاجرت


اجتماعی که درآن مهاجرت افزایش می یابدخطری بزرگ آن جامعه راتهدیدخواهدکرد منظوراینکه افزایش مهاجرت خودرفتاری است که وقتی اتفاق آن راشاهدهستیم باید به دنبال دلایل آشکاروپنهان آن باشیم هر مهاجرتی که اتفاق می افتدازارزش واقعی محل کاسته شده ومنجر به اتفاقاتی خواهدشدکه به وضوح وبه روشنی برای هرکسی قابل رویت نخواهدبودالبته این منظوربرای اجتماعات بزرگ قابل قیاس نیست .....

 

 

اجتماعی که درآن مهاجرت افزایش می یابدخطری بزرگ آن جامعه را تهدیدخواهدکرد منظور اینکه افزایش مهاجرت خود ، رفتاری است که وقتی اتفاق آن راشاهدهستیم باید به دنبال دلایل آشکار و پنهان آن باشیم

هر مهاجرتی که اتفاق می افتد از ارزش واقعی محل کاسته شده و منجر به اتفاقاتی خواهدشدکه به وضوح وبه روشنی برای هرکسی قابل رؤیت نخواهدبود البته این وضعيت برای اجتماعات بزرگ قابل قیاس نیست چرا كه جمعیت بیش ازاندازه ،خود مدیریت برنامه ریزی شده ای می طلبدکه درصورت غافل شدن از افزایش بیش از اندازه ، رفاه اجتماعی و آسایش نسبی رابه یغمامی برد پس این نظردر رابطه باشهرهای کوچک است که درصورت عدم برنامه ریزی مناسب برای کاهش مهاجرت ، زندگی خوب و بدون دغدقه رادچاربحران خواهدكرد منظوراینکه جوامع کوچک باکاهش جمعیت فعال خود،بانوعی دلمردگی و کاهش نتیجه مثبت روبروخواهندشدیعنی اینکه نیروی فعال خود را ازدست داده و مابقی نیروهای موجود نوعی سر در گمی راتجربه وبه نتیجه ای که درگذشته باکمترین فعالیت به آن دست می یافتندنخواهندرسیدبر اين اساس به مرورزمان این جامعه رو به فرسودگی خواهدرفت و دیگران راکه هرگز فکر ترک زادگاه خود را نمی کردند ،مجبورمی کندتاروش مهاجرت رابرای خودانتخاب نماینداینگونه اتفاق ، دریک دوره کوتاه رخ نشان داده وشاهد یک بی بندوباری درجامعه موردنظرخواهیم بودکه افرادشایسته را ازدست داده و بزودی جبران نخواهدشد همانطورکه ساختن یک بنابه سختی و بادرایت و بانقشه مناسب دریک دورهء بلنداتفاق خواهدافتاد اماتخریب آن براحتی وباکوهتاترین زمان انجاميشود این جامعه اگرباتلاش بسیاربتواندمهاجرت را کاهش دهدکه عملی بسیارمشکل است دریک دورهءده تابیست ساله خواهدتوانست سرمایه ازدست داده راجبران نمایدو به یک ثبات نسبی دست یابد تمام این منشور به این می رسد که افراد بزهکار ، مدیریت را دردست خواهندگرفت اين خود اتفاق نامبارکی خواهدبود که هر روز و هرساعت ، شاهداتفاقات ناکارآمدي خواهيم بود در اين خصوص مردم اين گونه جوامع بايد به فکرعدم نابودی باشند و باکمک گیری ازمهاجرین خود ،تلاش نمایند تاجبران مافات کرده وبزودی به یک نتیجه مساعد و نسبي دست یابند. کیوان نصیرپور

 

ارسال دیدگاهافراد آنلاین: 681 | بازدید امروز: 1265 | بازدید دیروز: 193 | بازدید کل: 858585
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری ناغان می باشد.