نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. روز خبرنگار مبارک.
تشكيل كميسيون ماده 100

در تاریخ 91/10/4 رأس ساعت 14 کمیسیون ماده صد تشکیل شد و در این کمیسیون حدود 10 پرونده مورد بررسی قرار گرفت که یک ساختمان تخریب نیز به دنبال داشت . درمورخ 91/8/10 روز چهارشنبه كميسيون ماده 100 شهرداري ناغان با حضور اعضاي محترم

1- مورخ 91/8/10 روز چهارشنبه كميسيون ماده 100 شهرداري ناغان با حضور اعضاي محترم (فرماندار شهرستان كيار - رئيس دادگاه ناغان و مرتضي سليمي عضو شوراي اسلامي شهر ناغان و عضو شوراي شهرستان ،استان و كشور ) تشكيل كه در اين جلسه شش پرونده بررسي و مورد جريمه قرار دادند

وظيفه كميسيون ماده 100 در شهرداريها رسيدگي به تخلفات ساختماني است كه احياناً توسط مردم انجام مي شود (اضافه بنا ، حذف پاركينگ ، تجاوز به معابر عمومي و ....) 

2- در تاریخ 91/10/4 رأس ساعت 14 کمیسیون ماده صد تشکیل شد و در این کمیسیون حدود 10 پرونده مورد بررسی قرار گرفت که یک ساختمان تخریبی نیز به دنبال داشت