خدیا ، خروج از ماه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده. آمین