خدیا ، خروج از ماه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده. آمین
شهرداران

محمد ابراهیمی دارای مدرک فوق لیسانس بعنوان شهردار ناغان منصوب وتاکنون فعالیت وی ادامه دارد ......

از ابتداي تأسيس شهرداري ناغان كه 73/6/7مي باشد آقاي تيمور فتاحي آليكوهي به عنوان اولين شهردار منصوب وتا 77/2/25 به مدت سه سال و هشت ماه و نوزده روز انجام وظيفه نمود وي آموزگار آموزش و پرورش و داراي مدرك فوق ديپلم آموزش ابتدايي بوده.


دومين شهردار آقاي خسرو عليمرداني مربي پرورشي آموزش و پرورش و داري فوق ديپلم پرورشي بوده كه از تاريخ 26/2/77 لغايت 17/6/78 به مدت يك سال و سه ماه و چهار روز خدمت نمود.


سومين شهردار آقاي منصور نظري داراي مدرك تحصيلي ليسانس زبان انگليسي و دبير آموزش وپرورش بوده كه از تاريخ 18/6/78 لغايت 26/11/79 به مدت يك سال و پنج ماه و نه روز به انجام امور پرداخت .


از تاريخ 27/11/79 لغايت 6/4/80 به مدت چهار ماه و ده روز آقاي بهنام برخورداري كارمند شهرداري ناغان به عنوان سرپرست تا انتخاب شهردار جديد ، به انجام وظيفه مشغول بود.


چهارمين شهردار ناغان آقاي محمدعلي خدابخشي كارمند مسكن وشهرسازي خوزستان بوده كه از تاريخ 7/4/80 لغايت 6/3/83 به مدت دو سال و يازده ماه مشغول به كار بوده .


پس از آن آقاي عبدالرضا نصيريان كارمند شهرداري به عنوان سرپرست به مدت يك ماه و هجده روز ازتاريخ 7/3/83 لغايت 24/4/83 به انجام امور پرداخت .


پنجمين شهردار مجدداً آقاي خسرو عليمرداني بوده كه از تاريخ 25/4/83 لغايت 8/6/85 به مدت دو سال و يك ماه و نوزده روز فعالانه كوشش نمود.
از تاريخ 9/6/85 تا 30/8/85 به مدت دو ماه و بيست ودو روز آقاي غلامرضا جمشيدي كارمند حراست شهرداري به عنوان سرپرست بوده .


ششمين شهردارآقاي حاجتمراد دارابپور كه داراي مدرك فوق ديپلم و كارمند آموزش و پرورش بوده و از تاريخ 1/9/85 لغايت 30/8/88 فعاليت نمود .


بعد از آن مجدداً آقاي غلامرضا جمشيدي به عنوان سرپرست منصوب شد و از تاريخ 1/9/88 لغايت 5/1/89 به انجام امور پرداخت.


هفتمين شهردار آقاي ذوالفقار يوسفي بابادي بوده كه از تاريخ 6/1/89 لغايت 31/3/90 به مدت يك سال و دو ماه و بيست وچهار روز مشغول به كار بوده وي داراي ليسانس عمران و از كارمندان شهرداري چلگرد بوده .

نوبت به آقاي علي رحيمي كارمند امور اداري شهرداري رسيد كه از تاريخ 1/4/90 لغايت 1/8/90 به مدت چهار ماه سرپرستي نمود.


هشتمين شهردار آقاي كيوان نصيرپور داراي مدرك تحصيلي ليسانس مطالعات اجتماعي و كارمند آموزش و پرورش با بیست و چهار سال سابقه بوده كه از تاريخ 90/8/2 كار خود را آغاز و تا تاریخ 92/3/11  ادامه داشت و به مدت یک سال و هفت ماه و ده روز به عنوان شهردار ناغان انجام وظیفه نمود.

سرپرستی شهرداری را این بار بهنام برخورداری به عهده گرفت از 92/3/11 سپس اقای  محمود عبدالهی از تاریخ 92/8/9 تا 30/11/92شهردار و علی رحیمی بمدت 4 ماه سر پرست بوده واقای هوشنگ امانی از تاریخ 93/5/5 تا 95/1/30  بعنوان  شهردار  وآقای بهار لو بمدت 4 ماه  سر پرست  واقای محمد ابراهیمی از تاریخ 95/5/1 فعالیت خود را شروع کرد