خدیا ، خروج از ماه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده. آمین
اعتبارات دولتي سال 91

اعتبارات دولتي در نظر گرفته شده براي سال 1391 به شرح ذیل می باشند:

 

1- مبلغ يكصد ميليون تومان براي اصلاح معابر و آسفالت

2- مبلغ 30 ميلون تومان براي تكميل پارك ملت

3- مبلغ 20 ميليون تومان جهت تكميل و ادامه مسيل

4- مبالغي هم از محل اعتبارات حوادث مي باشد كه متعاقباً اعلام خواهد شد