خدیا ، خروج از ماه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده. آمین
بازگشت به آلبوم تصاویر
آلبوم : عكس هاي مختلف
توضیحات : شهرداري ناغان