خدیا ، خروج از ماه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده. آمین
آمار

جهت دريافت آمار به لينك ذيل مراجعه شود
ادامه مطلب