نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. روز خبرنگار مبارک.
شرح وظايف واحد فني

1- صدور پروانه ساختمانی 2- صدور گواهی عدم خلاف ساختمانی 3- صدور گواهی پایان کار ساختمان 4- تمدید پروانه ساخت 5- اصلاحات پروانه ساختمانی 6- تغییر کاربری اراضی ( کمسیون ماده پنج ) 7- ار جاع پرونده تخلفات ساختمانی به کمسیون ماده 100 شهرداریها 8- رسیدگی به شکایات مردم در رابطه با ساخت و ساز و مدت زمان رسیدگی حداکثر 15 روز 9- نظارت و کنترل صورت وضعییتهای پیمانکاران و.....
ادامه مطلب