نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. روز خبرنگار مبارک.
آشنايي با كميسيون ماده صد

ماده 100 قانون شهرداري ها ماده 100ـ مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري كند.
ادامه مطلب

تشكيل كميسيون ماده 100

در تاریخ 91/10/4 رأس ساعت 14 کمیسیون ماده صد تشکیل شد و در این کمیسیون حدود 10 پرونده مورد بررسی قرار گرفت که یک ساختمان تخریب نیز به دنبال داشت . درمورخ 91/8/10 روز چهارشنبه كميسيون ماده 100 شهرداري ناغان با حضور اعضاي محترم
ادامه مطلب

كميسيون ماده 77

در سال جاري دو جلسه كميسيون ماده 77 در شهرداري ناغان تشكيل ، كه به بررسي پرونده هاي كارگاه هاي تيرچه بلوكي اختصاص داشت در اين جلسات 35 پرونده منجر به رأي بوده كه براي طي مراحل قانوني به ثبت اسناد شهرستان براي وصول طلب هاي شهرداري ارسال گرديد
ادامه مطلب

ادامه مطلب