14 تیر سالروز تاسیس شهرداریها به جامعه شهرداریها به خصوص کار کنان زحنمتکش شهرداریها تبریک می گوییم
خبرنگاران چشم بینای جامعه وارائه دهنده خدمات مسئولین به مردم هستندروز خبر نگار بر تمامی خبر نگاران ایران اسلامی مبارک باد


  1. سر خط خبرها
  2. عملکرد شهرداری
  3. واحدهای شهرداری
  4. مستندات شهرداری
  5. عملکرد شورای شهر