یادمان باشد: هر پسمانده ای که به زمین می اندازیم، قامت یک نفر را خم می کند
انسان طبیعت را نابود میکند و جای آن را با محیط های مصنوعی و زشت خود می پوشاند؛ اما در شهری که خود میسازد شروع به ساخت پارک و دریاچه ، بیشه های مصنوعی و باغ وحش میکند تا زمانی که از زندگی ماشینی خود خسته شد در پناه همین ساخته های دست خود آرامش یابد و در حقیقت خود را فریب دهد...


  1. سر خط خبرها
  2. عملکرد شهرداری
  3. واحدهای شهرداری
  4. مستندات شهرداری
  5. عملکرد شورای شهر
ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

مانور زلزله در شهر ناغان بر گزار شد

فر ماندار گفت:کاهش تلفات جانی از جمله اهداف و دستاوردهای برگزاری مانور زلزله و ایمنی در زمان وقوع چنین حوادث غیرطبیعی و غیرمترقبه است.
ادامه مطلب

مانور زلزله در شهر ناغان بر گزار شد

فر ماندار گفت:کاهش تلفات جانی از جمله اهداف و دستاوردهای برگزاری مانور زلزله و ایمنی در زمان وقوع چنین حوادث غیرطبیعی و غیرمترقبه است.
ادامه مطلب

ادامه مطلب